ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวฐิติยา ประสงค์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . นางสาวสรชา มาเมือง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      4 . เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      5 . เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      6 . เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      7 . เด็กหญิงสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . นางพุฒธชาติ ด้วงพรม (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      2 . นางสาวนันท์นภัส พรหมอินทร์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      3 . นางสาวรธีพร อิสสระ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      4 . เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      5 . เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลิศสวย (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      6 . เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . นางสาวศิรินภา นาคแก้ว (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      2 . นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      3 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชห้วยไผ่ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      4 . เด็กหญิงทรรศิกา อยู่ลือ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      5 . เด็กหญิงพรทิพย์ โสดา (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      6 . เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)

วังทอง 3

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 4

      1 . นางจุรัรัตนื มีเพชร (วัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . นางสาวฐิติกานต์ บัววจอม (วัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . นางสาวบัณฑิตา กันฟัก (วัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . นางสาววิมลศิริ คงทัน (วัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสิฐ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง (วัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาวจริยา นิลแสง (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . นางสาวจิราพร เกษตรณ์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      3 . นางสาวณัฐชนันท์ สวัสดี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      4 . นางสาวศรัณยา นันท์ศิลิ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . นางสาวเกษมณี แผ้วกิ่ง (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      6 . นายธีรวัต เจนพรมราช (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      7 . เด็กหญิงลลิตา ไชยวุฒิ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นายธวัชชัย ทับอาจ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      2 . เด็กหญิงกัญญารักษ์ พาชัย (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      3 . เด็กหญิงลักษิณา บุบพันธ์ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      4 . เด็กหญิงสิรินทรา หงษา (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      5 . เด็กหญิงอริยา ชัยหมื่น (โรงเรียนบ้านซำรัง)

เนินมะปราง 2

      1 . นายพร้อมพงศ์ บุญรอด (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      2 . นายอนุชา จันทร์ปาน (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      3 . เด็กหญิงณัฐนิชา อัคปะชะ (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      4 . เด็กหญิงนัฏฐภัทร อิชิอิ (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      5 . เด็กหญิงปัญญดา เขียวหัน (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      6 . เด็กหญิงปัญญาพร เขียวหัน (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      7 . เด็กหญิงอรอุมา อาษา (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional