ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวนิศาชล เบิกใจ (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)
      2 . เด็กชายกิตติพัทธ์ พันท้าว (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)
      3 . เด็กชายณัฐดนัย อุตโรกุล (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)
      4 . เด็กชายอัครพล อ่อนคำ (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)
      5 . เด็กชายเอกโชติ วงค์สะโสม (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)
      6 . เด็กหญิงปพิชญา ดาวเรือง (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)
      7 . เด็กหญิงลลิตา ศรียาน (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)
      8 . เด็กหญิงอมรสิริ น้อมผล (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายสุเทพ ดีอินทร์ (ประชาสรรค์วิทยา)
      2 . นายอรรฆพร คุรุธรรมานนท์ (ประชาสรรค์วิทยา)
      3 . เด็กชายจุฑาวัฒน์ เสืออ่ำ (ประชาสรรค์วิทยา)
      4 . เด็กชายญาณโรจน์ เพ็ชรรัตน์ (ประชาสรรค์วิทยา)
      5 . เด็กชายณัฏฐชัย โสภาเถร (ประชาสรรค์วิทยา)
      6 . เด็กชายศุภกร ผ่องอุดม (ประชาสรรค์วิทยา)
      7 . เด็กชายศุภกิจ ใจเที่ยงธรรม (ประชาสรรค์วิทยา)
      8 . เด็กชายอธิวัฒน์ ขาวขำ (ประชาสรรค์วิทยา)
      9 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุจั่น (ประชาสรรค์วิทยา)
      10 . เด็กหญิงจิดาภา บุญราชแขวง (ประชาสรรค์วิทยา)
      11 . เด็กหญิงฉันท์ชนก ยาท้วม (ประชาสรรค์วิทยา)
      12 . เด็กหญิงณิชกมล ประทีปรัตน์ (ประชาสรรค์วิทยา)
      13 . เด็กหญิงพิชชาพร คำพันธ์ (ประชาสรรค์วิทยา)
      14 . เด็กหญิงวรัญญา เร่ในไพร (ประชาสรรค์วิทยา)

วังทอง 1

      1 . ด.ญ. บุญนภา แก้วล (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      2 . ด.ช. ธนกฤต ดำดิน (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      3 . ด.ช. ประโพธ ขาวโต (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      4 . ด.ช. พีรกานต์ เกษาแสง (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      5 . ด.ช. อัครวินทร์ ผุยศร (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      6 . ด.ช.ณัฐพล รอบรู้ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      7 . ด.ช.พีรพัฒน์ วิลานันท์ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      8 . ด.ญ. ภิรฎา กลัดจำนงค์ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      9 . ด.ญ. สุชัญญา สาดี (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      10 . ด.ญ. เจนจิรา พุทธวงค์ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      11 . นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมแก้ว (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      12 . นางสาวโชติรส อินทรโชติ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)

วังทอง 2

      1 . ด.ช.กมลณัฐ เกลียวกลม (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      2 . ด.ช.จักรี เล็งตามดี (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      3 . ด.ช.ณัฐพัชร์ ศิริโรจน์ (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      4 . ด.ช.ภัทรเดช ไม้หอม (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      5 . ด.ช.ภาคิน วิจิตรปัญญา (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      6 . ด.ช.วรพงศ์ ทำนุดวงโรจน์ (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      7 . ด.ช.วิทวัส เอี่ยมบู่ (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      8 . ด.ช.อนุวัต กิสิน (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      9 . ด.ญ.จิตติมา ฉิมมาทอง (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      10 . ด.ญ.สุณัฐชา บุญมีมา (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      11 . ด.ญ.โชติกา ฉิมมาทอง (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      12 . ด.ญ.โดเธอร์ จันทร์แสน (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      13 . นายสำรวย ยังนา (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)

วังทอง 3

      1 . นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . นางสาวภัทรวดี พรรนา (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      3 . เด็กชายกวินทร์ สิงห์เส (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      4 . เด็กชายกิตติชัย สอนไชยา (พิณพลนาษฎร์ ตั้งตรงจิตี12)
      5 . เด็กชายจักรินทร์ คุ้มภัย (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      6 . เด็กชายณัฐภูมิ แสนประสิทธิ์ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      7 . เด็กชายธนภัทร จินะใจ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      8 . เด็กชายวิชชาบูรณ์ เทียนแย้ม (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      9 . เด็กชายศรัณย์พงษ์ ไกรสกุล (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      10 . เด็กหญิงกรรณาภรณ์ สิงห์เรือง (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร12)
      11 . เด็กหญิงกวินทิพย์ ประวิตราวงศ์ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      12 . เด็กหญิงธนันพร ขันวาว (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      13 . เด็กหญิงลลิตา เสือผึ้ง (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      14 . เด็กหญิงสุภิศรา ธัญญอุดม (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      15 . เด็กหญิงอิ่มเอม ชูประสิทธิ์ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นางสาวสุจิตรา อิ่มกระจ่าง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . เด็กชายกฤชกร ทิพรมมา (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . เด็กชายชนะชัย บุญส่ง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . เด็กชายถิรวัฒน์ บุญมีมา (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . เด็กชายปาณัสม์ สิทธิพันธ์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . เด็กชายพิษณุกรณ์ บัววังโปร่ง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . เด็กหญิงณัฐธิตา เพชรแก้ว (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      8 . เด็กหญิงนัชชนาถ ปิ่นม่วง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . เด็กหญิงรวิสุดา แวงดา (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      10 . เด็กหญิงวรกานต์ พรมมา (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . เด็กหญิงอัปศร วงค์สุวรรณ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาววรรณวิสา ทองเพียร (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . นางอารีรัตน์ เปล่งขำ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      3 . นายกรรชัย หุนกระโทก (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      4 . นายนิกร บางศรี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . นายบุรินทร์ หนูดี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      6 . นายวัชระ มาลี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      7 . เด็กชายกฤติพงศ์ ธัมโคตร์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      8 . เด็กชายกลวัชร ตันต่อมแก้ว (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      9 . เด็กชายณัฐวุฒิ ยุติธรรม (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      10 . เด็กชายปรีชา แสงอรุณ (โรงเรียนบ้านดงพลวง)
      11 . เด็กชายพิชญ์ชาภัทร เกษวงษ์ (โรงเรียนบ้านเข็ก)
      12 . เด็กชายพีรชัช ยศปัญญา (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      13 . เด็กชายวชิราวุฒิ หอมกลิ่น (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      14 . เด็กชายสุทธิพงษ์ ฟักทองอ่อน (โรงเรียนบ้านเข็ก)
      15 . เด็กหญิงปานรวี วิลัยพฤกษ์ (โรงเรียนบ้านดงพลวง)
      16 . เด็กหญิงพิชญา รวมญาติ (โรงเรียนบ้านเข็ก)
      17 . เด็กหญิงวริศรา ศรีบุญเทียม (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      18 . เด็กหญิงสิรินทรา สุวรรณโต (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นางทนัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวน (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      2 . นางสาวศุภิสรา พลเดชปริญญา (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      3 . นายศิริพจน์ สุขเจริญ (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      4 . เด็กชายกฤษดา นาสินพร้อม (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      5 . เด็กชายฐิติกร กมลรัตน์ (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      6 . เด็กชายยุทธนา ศิริภักดี (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      7 . เด็กชายวรโชติ ห่อทอง (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      8 . เด็กชายอภิมุข แสนโท (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      9 . เด็กชายเปม่า ศิริโสตร์ (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      10 . เด็กชายไกรวิชญ์ คุตปราณี (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      11 . เด็กหญิงปณิตา อินสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      12 . เด็กหญิงมีนา คุตปราณี (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      13 . เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์ศรี (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      14 . เด็กหญิงโชติกา วรรณุไล (โรงเรียนบ้านวังโพรง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวจินดา อินทร์แผลง (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      2 . นางสาวจุฑามาศ ฮวบเจริญ (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      3 . นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรี (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      4 . นางสาวภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      5 . เด็กชายชณพัฒน์ ฉิมพลี (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      6 . เด็กชายณรุดินทร์ พรมพาน (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      7 . เด็กชายณัฐพล อ้นลิ (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      8 . เด็กชายนราวิชญ์ ด้วงสงกา (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      9 . เด็กชายวรินทร์ณภัทร คำหลง (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      10 . เด็กชายวัชระวิชญ์ พิทยธรานันท์ (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      11 . เด็กชายแทนตะวัน ตระกูลศักดิ์ (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      12 . เด็กหญิงกชกร แจ่มศิริ (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      13 . เด็กหญิงกันยกร วิลัยฤทธิ์ (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      14 . เด็กหญิงจิรภิญญา เกิดเทวา (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      15 . เด็กหญิงญาดา แซ่ง้อ (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      16 . เด็กหญิงอนัญญา ลงกระโทก (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional