ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวกนกวรรณ แพรสุรินทร์ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . นางสาวชื่นนภา ทิวาลัย (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      3 . เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจหอมชื่น (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      4 . เด็กหญิงรุ่งนภา มนตรี (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      5 . เด็กหญิงสุทธิดา มณีธรรม (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวประไพรัตน์ แย้มสุข (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . นางสาววรัชยา ทองหล้า (โรงเรียนศึกษาลัย)
      3 . เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ พลสว่าง (โรงเรียนศึกษาลัย)
      4 . เด็กหญิงสุพิชญา จินาพันธ์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      5 . เด็กหญิงอลิศา จีนด้วง (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . ด.ญ.พัชรีญา อ่วมแจง (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . ด.ญ.ภัทรกัญญา สิงห์รักษ์ (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      3 . ด.ญ.วริสรา สิงรักษ์ (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      4 . ด.ญ.สุกัญญา ทรงสวัสดิ์วงค์ (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      5 . นางสาวเบญจมาศ ใจวัง (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)

วังทอง 2

      1 . นายสุวรรณ ผลสาร (บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ))
      2 . นายสุเมธ แสงรัตน์ (บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ))
      3 . เด็กหญิงกัญญาภัทร งามวิลาศ (บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ))
      4 . เด็กหญิงจิราพัชร แสงศิริ (บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ))
      5 . เด็กหญิงศุพรรดา รอดแสง (บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ))

วังทอง 3

      1 . นางวรรษภรณ์ ปานขาว (บ้านบึงพร้าว)
      2 . เด็กหญิงฉัตรชนก โชติขันธ์ (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      3 . เด็กหญิงปรีชญา ทองพูล (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      4 . เด็กหญิงสุวธิดา บุญศรี (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      5 . เด็กหญิงอนันตยา เสนพิทักษ์ (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)

วังทอง 4

      1 . นางสาวสุวิมล แก้วกำเนิด (บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา)
      2 . นายอดิศักดิ์ เสาร์คำ (บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา)
      3 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูทองเทียม (บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา)
      4 . เด็กหญิงปภาวดี ชาวเวียง (บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา)
      5 . เด็กหญิงพัชรวรินทร์ พรหมหิด (บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา)

วังทอง 5

      1 . นางสาวพัชราภรณ์ อินทะรังษี (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      2 . เด็กหญิงกวินธิดา เลิศแตง (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      3 . เด็กหญิงณสา หุ่นทอง (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      4 . เด็กหญิงพลอยไพริณ ระดมสุข (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      5 . เด็กหญิงสุรัสวดี พรมบุตร (โรงเรียนบ้านสะเดา)

เนินมะปราง 1

      1 . นายกฤษณพงศ์ แสงปัญญา (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      2 . เด็กหญิงทิพกร นุชเทียน (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      3 . เด็กหญิงพรทิพา การสมดี (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      4 . เด็กหญิงสิรินทรา นรบุตร (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      5 . เด็กหญิงสุกฤตา เจตนา (หัวเขาราษฎร์บำรุง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวชยาภรณ์ บุญทะระ (บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ)
      2 . นางสาวน้ำทิพย์ กลางจันทรา (บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ)
      3 . เด็กหญิงกิ่งฉัตร บุตรศรี (บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ)
      4 . เด็กหญิงชนิภรณ์ เรืองแลง (บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ)
      5 . เด็กหญิงณัฐวดี สำเนียงสูง (บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional