ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางภัทธิรา คล้ายพร้อม (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กชายทินภัทร แสนลา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      6 . เด็กชายธุวพัส พวงทอง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      7 . เด็กชายนวมินทร์ ศรีผ่อง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      8 . เด็กชายนันทวัฒน์ ทองชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      9 . เด็กชายปรานต์ปกรณ์ เทียนสมจิตร (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      10 . เด็กชายปุญญพัฒน์ พ่วงชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      11 . เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      12 . เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      13 . เด็กชายวันเฉลิม สุทธิพันธ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      14 . เด็กชายศุภโชค ไชยราช (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      15 . เด็กชายสิขเรศวร์ นาคอัง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      16 . เด็กชายอภินันท์ นันทา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      17 . เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายอรัญ หมวกอินทร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . ว่าที่ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน (โรงเรียนศึกษาลัย)
      3 . เด็กชายกวินณ์ ช้างปาน (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      4 . เด็กชายณชพล รอดมณี (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      5 . เด็กชายทรงพล อินทร์งาม (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      6 . เด็กชายทรงพล เกษรเพชร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      7 . เด็กชายธนภัทร คนหลัก (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      8 . เด็กชายธนภัทร มั่งคั่ง (โรงเรียนศึกษาลัย)
      9 . เด็กชายธนวัฒน์ ดีอินทร์ (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      10 . เด็กชายธีรภัทร์ กลิ่นชาวนา (โรงเรียนศึกษาลัย)
      11 . เด็กชายปุญญพัฒน์ พร้อมมูล (โรงเรียนศึกษาลัย)
      12 . เด็กชายพฤติพงศ์ ไกรกรุง (โรงเรียนศึกษาลัย)
      13 . เด็กชายพิชญพงศ์ ไชยศิลา (โรงเรียนศึกษาลัย)
      14 . เด็กชายภัคพงศิ์ จิ๋วน๊อต (โรงเรียนศึกษาลัย)
      15 . เด็กชายรัชพงศ์ ผู้ดี (โรงเรียนศึกษาลัย)
      16 . เด็กชายวรเมธ กลิ่นแย้ม (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      17 . เด็กชายศิริวัฒน์ ป้อมสาหร่าย (โรงเรียนศึกษาลัย)
      18 . เด็กชายสุธี กำราบภัย (โรงเรียนศึกษาลัย)
      19 . เด็กชายอัครรินฐ์ จำปาทอง (โรงเรียนศึกษาลัย)
      20 . เด็กชายเจตนิพิฐ สุดอ่อนน้อม (โรงเรียนศึกษาลัย)
      21 . เด็กชายใจเด็ด ต๊กควรเฮง (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      22 . เด็กชายไพโรจณ์ ขำน้ำคู้ (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . เด็กชายเตชินท์ พันธ์กลาง (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      2 . ด.ช.กฤษณะ พุ่มจันทร์ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      3 . ด.ช.คหบดี กำมาทอง (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      4 . ด.ช.ชนม์ณภัทร ณะอุบล (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      5 . ด.ช.ธนพัฒน์ เนตรแสงสี (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      6 . ด.ช.ธันวา อ่ำเกิด (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      7 . ด.ช.ประวีร์ เฉลิม (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      8 . ด.ช.พีรพล ช่ออัญชัญ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      9 . ด.ช.พีรภัทร คำเขียว (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      10 . ด.ช.พุฒิเมธ คำระวุธ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      11 . ด.ช.วรานนท์ สายสินธุ์ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      12 . ด.ช.วายุ ดีสะท้าน (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      13 . ด.ช.สุพจน์ โทจำปา (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      14 . ด.ช.อภิรักษ์ เบ้าอาสา (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      15 . ด.ช.เกียรติภูมิ บำรุงชู (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      16 . ด.ช.เอกภพ พิมเสน (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      17 . นางสาวกรรณภรณ์ เครื่องคำ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      18 . นายฐาปกรณ์ ชูรา (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      19 . เด็กชายอภิสิทธิ์ ติศิลป์ (โรงเรียนบ้านนาพราน)

วังทอง 2

      1 . นายอรรถพงษ์ จันทะเดช (บ้านท่าข้าม)
      2 . นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ (บ้านท่าข้าม)
      3 . เด็กชายจิรวัฒน์ สุขานนท์ (บ้านเขาน้อย)
      4 . เด็กชายชุมพล แก้วนารี (บ้านท่าข้าม)
      5 . เด็กชายณัฐพงศ์ จำปา (บ้านท่าข้าม)
      6 . เด็กชายณัฐพล พิมเสน (บ้านท่าข้าม)
      7 . เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยแก้ว (บ้านท่าข้าม)
      8 . เด็กชายธีรภัทร์ อาทร (บ้านท่าข้าม)
      9 . เด็กชายนิธิคุณ เมธา (บ้านท่าข้าม)
      10 . เด็กชายบรรณสรณ์ อุณหิต (บ้านท่าข้าม)
      11 . เด็กชายปภินวิช ปิ่นตามูล (บ้านเขาน้อย)
      12 . เด็กชายปรเมฆ เทียนโสภา (บ้านท่าข้าม)
      13 . เด็กชายปัญญา รัตนะจันทร์ (บ้านท่าข้าม)
      14 . เด็กชายพัสกร ตาสมัยเอี่ยม (บ้านเขาน้อย)
      15 . เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมมาอินทร์ (บ้านท่าข้าม)
      16 . เด็กชายภาศกร บุญอาจ (บ้านท่าข้าม)
      17 . เด็กชายภูริณัฐ ก้อนทอง (บ้านท่าข้าม)
      18 . เด็กชายวรกันต์ ตรีเศียร (บ้านท่าข้าม)
      19 . เด็กชายวิชา รัตนะจันทร์ (บ้านท่าข้าม)
      20 . เด็กชายศักดิ์ดา อินสถิตย์ (บ้านท่าข้าม)
      21 . เด็กชายอนันตสิน นัยวัฒน์ (บ้านท่าข้าม)
      22 . เด็กชายอริญชัย แก้วมา (บ้านท่าข้าม)
      23 . เด็กชายอัษฎายุธ โกฉิม (บ้านท่าข้าม)

วังทอง 3

      1 . นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . นายณัฐพล วรรณสุข (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      3 . เด็กชายกรวิชญ์ ดอนพรม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      4 . เด็กชายกฤษดา จันสุก (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      5 . เด็กชายชินพัฒน์ จันทร์สงคราม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      6 . เด็กชายฐิติพงศ์ นิกระโทก (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      7 . เด็กชายทักษ์ดนัย อินสุ่ม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      8 . เด็กชายธนกฤต อินจันทร์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      9 . เด็กชายธนโชติ คำวงษ์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      10 . เด็กชายธีรภัทร อิ่มกระจ่าง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      11 . เด็กชายธีรเดช ทองพานเหล็ก (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      12 . เด็กชายพงษ์พัฒน์ พิรมแหยม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      13 . เด็กชายพีรดนย์ แต่จรูญจิตต์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      14 . เด็กชายภัสกร คงชู (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      15 . เด็กชายภาณุพงษ์ ดอนพรม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      16 . เด็กชายวรชิต ดอนพรม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      17 . เด็กชายศิริวัฒน์ สร้อยศรีสุวรรณ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      18 . เด็กชายสิทธิชัย โพธิ์เกตุ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      19 . เด็กชายหฤษฎ์ จันทร์สงวนวัฒน์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      20 . เด็กชายอภิชาต เฉลาหอม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นางสาวโชติกา ศรีสอน (วัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . นายกิตติ อุทก (วัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . นายธนรินทร์ โอชะ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . เด็กชายกมลทัต สาขุนทด (วัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . เด็กชายกฤษณะ แสงอรุณ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . เด็กชายกานต์ตะวัน มากทรัพย์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . เด็กชายจิรณัฐ จันทร์ส่งสิงห์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      8 . เด็กชายชุติพนธ์ เทือกเพีย (วัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . เด็กชายธนโชติ สาที (วัดสุพรรณพนมทอง)
      10 . เด็กชายบุณยวีย์ ป้อมสมบูรณื (วัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . เด็กชายบูรพา สนธิโพธิ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      12 . เด็กชายฤทธิศักดิ์ เดชทอง (วัดท่าหมื่นราม)
      13 . เด็กชายวิวัฒน์ ว่าวสูงเนิน (วัดสุพรรณพนมทอง)
      14 . เด็กชายศิวพัฒน์ มาเต (วัดสุพรรณพนมทอง)
      15 . เด็กชายศุภกร เผือกโฉลง (วัดสามัคคีธรรม)
      16 . เด็กชายสรธร ทับเชียงทอง (วัดสุพรรณพนมทอง)
      17 . เด็กชายสุรศักดิ์ อ่ำประทุม (วัดสามัคคีธรรม)
      18 . เด็กชายอนุวัฒน์ ขุนบุรี (วัดสุพรรณพนมทอง)
      19 . เด็กชายเกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ (ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง)
      20 . เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทัพฤกษ์ (วัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . นางสาววราภรณ์ วังเย็น (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      2 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      3 . นายสมพงษ์ คงถนอม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      4 . เด็กชายคณิศร แช่มช้อย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . เด็กชายจอดาดา - (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      6 . เด็กชายจีรทิปต์ ทัศนกาลจน์ (โรงเรียนบ้านเข็ก)
      7 . เด็กชายชรินทร อ่ำเจริญ (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      8 . เด็กชายชัยพัชร์ แสงอ่วม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      9 . เด็กชายญาณเดช ชัยโย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      10 . เด็กชายทัศตพล สระทองย้อย (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      11 . เด็กชายธนภัทร ศรีดี (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      12 . เด็กชายธรรมรัตน์ จันทนา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      13 . เด็กชายนราเทพ ทองสุข (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      14 . เด็กชายนัทธวัฒน์ นาคงาม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      15 . เด็กชายนิพัฒน์ ขำแก้ว (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      16 . เด็กชายพิพัฒน์ นามบุญลือ (โรงเรียนบ้านเข็ก)
      17 . เด็กชายภัทรพล คดมาก (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      18 . เด็กชายภูวณัตถ์ จินดาเฟือง (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      19 . เด็กชายวรเมธ มีไผ่ขอ (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      20 . เด็กชายศุภวิชญ์ สุวโรจน์รุ่งเรืองกิจ (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      21 . เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญอ้น (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)

เนินมะปราง 1

      1 . นายณัฐดนัย ใจรัก (บ้านซำรัง)
      2 . เด็กชายกมลนิตย์ โชคลาภ (บ้านซำรัง)
      3 . เด็กชายกฤษดา ชายวอน (บ้านซำรัง)
      4 . เด็กชายณัฐกิตติ์ หมากสุก (บ้านซำรัง)
      5 . เด็กชายธีรภัทร เสนานุช (บ้านซำรัง)
      6 . เด็กชายบุญฤทธิ์ แย้มยอด (บ้านซำรัง)
      7 . เด็กชายปฏิภัทร เสนานุช (บ้านซำรัง)
      8 . เด็กชายปัฐน์พล จันทร์มา (บ้านซำรัง)
      9 . เด็กชายพนธ์ฤทธิ์ แปลงไธสง (บ้านซำรัง)
      10 . เด็กชายภูเบศ สร้อยเพชร (บ้านซำรัง)
      11 . เด็กชายศักรินทร์ สนใจ (บ้านซำรัง)
      12 . เด็กชายศิริราช นาคนา (บ้านซำรัง)
      13 . เด็กชายอธิเชษฐ์ ประทุมเม (บ้านซำรัง)
      14 . เด็กชายอนุชิต พิลึก (บ้านซำรัง)
      15 . เด็กชายอนุวัต วังคีรี (บ้านซำรัง)
      16 . เด็กชายอิทธิพัทธ์ บางแก้ว (บ้านซำรัง)
      17 . เด็กชายโยธิน กลึกสูงเนิน (บ้านซำรัง)
      18 . เด็ฏชายพีรดลย์ จันทร์จำนงค์ (บ้านซำรัง)
      19 . เด็ฏชายสิทธินนท์ คงทัศน์ (บ้านซำรัง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวจิราพร ผลสุด (บ้านผาท่าพล)
      2 . นายธีรสิทธิ์ วิเศษ (บ้านผาท่าพล)
      3 . นายวิมัจ จันทะไพร (บ้านผาท่าพล)
      4 . เด็กขายธีรเดช ทำชอบ (บ้านผาท่าพล)
      5 . เด็กชายกมลภพ พวงมาลัย (บ้านผาท่าพล)
      6 . เด็กชายกรภัทร ไชยพล (บ้านผาท่าพล)
      7 . เด็กชายกรวุฒิ ก้อนมั่นคง (บ้านหนองขอนประชาสรรค์)
      8 . เด็กชายจตุรภัทร ไชยพล (บ้านผาท่าพล)
      9 . เด็กชายจิรพัส สังข์แก้ว (บ้านหนองขอนประชาสรรค์)
      10 . เด็กชายณพล ศรีแสงจันทร์ (บ้านผาท่าพล)
      11 . เด็กชายณัฐวัฒน์ สีแสด (บ้านผาท่าพล)
      12 . เด็กชายทักษิณัตว์ คิดดี (บ้านผาท่าพล)
      13 . เด็กชายนันทพร คิดดี (บ้านผาท่าพล)
      14 . เด็กชายนิพิฐพน รักพงษ์ (บ้านผาท่าพล)
      15 . เด็กชายพลัฏฐ์ อยู่จุ้ย (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      16 . เด็กชายภคพงษ์ มีนวลจันทร์ (บ้านผาท่าพล)
      17 . เด็กชายรัชชานนท์ สุทธิ (บ้านผาท่าพล)
      18 . เด็กชายวรปรัชญ์ การินทร์ (บ้านผาท่าพล)
      19 . เด็กชายวรวุฒิ แสนพันนา (บ้านผาท่าพล)
      20 . เด็กชายศรวัส สีทาพรม (บ้านผาท่าพล)
      21 . เด็กชายอจลวิชญ์ หลังยาหน่าย (บ้านผาท่าพล)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional