ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . เด็กหญิงกรองแก้ว จันทวงษ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กหญิงณัฐญา กองเต็ก (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กหญิงณัฐญา สมานโส (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      6 . เด็กหญิงณัฐณิญา ชาชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      7 . เด็กหญิงนภัศรา ชาชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      8 . เด็กหญิงนภาวดี เกิดแก้ว (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      9 . เด็กหญิงนริศรา ชาชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      10 . เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ผันวิลัย (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      11 . เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสว่าง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      12 . เด็กหญิงศรัญยา เจิมจันทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      13 . เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนอุเบกขา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      14 . เด็กหญิงสุธิชาพร ศาลาแดง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      15 . เด็กหญิงสุภัคตรา เตชา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      16 . เด็กหญิงหนึ่งณภัทร บุญชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      17 . เด็กหญิงอมรวรรณ สมานโส (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายอรัญ หมวกอินทร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . ว่าที่ร.ต. วัฒนา บุญหว่าน (โรงเรียนศึกษาลัย)
      3 . เด็กหญิงกชกร มณีท่าโพธิ์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      4 . เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชาวนา (โรงเรียนท่ามะขาม)
      5 . เด็กหญิงกมลรัตน์ โพธิ์ดง (โรงเรียนศึกษาลัย)
      6 . เด็กหญิงกมลลักษณ์ สอนเจริญ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      7 . เด็กหญิงกัญญาพร สมมล (โรงเรียนศึกษาลัย)
      8 . เด็กหญิงชนัฐปภา สุขสมบัติ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      9 . เด็กหญิงณิชากร กลิ่นชาวนา (โรงเรียนศึกษาลัย)
      10 . เด็กหญิงประวิชญา หว่องเชนทร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      11 . เด็กหญิงปลธิชา พลอยระย้า (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      12 . เด็กหญิงพรปวีณ์ รุจิเรขอภิรักษ์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      13 . เด็กหญิงพรรณนิภา ลอยสุวรรณ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      14 . เด็กหญิงพัชรี โคกทอง (โรงเรียนศึกษาลัย)
      15 . เด็กหญิงพิชญธิดา มีเครือรอด (โรงเรียนศึกษาลัย)
      16 . เด็กหญิงพิชญา จูชาวนา (โรงเรียนศึกษาลัย)
      17 . เด็กหญิงภิรมณ ขวัญอ่อน (โรงเรียนศึกษาลัย)
      18 . เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญชาวนา (โรงเรียนศึกษาลัย)
      19 . เด็กหญิงวรดา เร่ในไพร (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      20 . เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาโพธิ์ชัย (โรงเรียนศึกษาลัย)
      21 . เด็กหญิงสุพรรษา ภูมิดี (โรงเรียนศึกษาลัย)
      22 . เด็กหญิงสุภาพร เลี่ยมมินพลู (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . เด็กหญิงดาริน (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)
      2 . นางสาวฐิตาภา สายวงค์ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      3 . นางสาวตันหยง นาคจรูญ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      4 . นางสาวรวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      5 . เด็กหญิงกชมน รอดพ่าย (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      6 . เด็กหญิงกนกพร ทัศนา (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      7 . เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจสบาย (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      8 . เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)
      9 . เด็กหญิงขวัญจิรา อินหันต์ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      10 . เด็กหญิงญาณิศา จูชาวนา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      11 . เด็กหญิงณัฐนิชา สังวริ (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)
      12 . เด็กหญิงธนภรณ์ วงค์ห้วยเเก้ว (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)
      13 . เด็กหญิงปาณิสรา สงวนสิน (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      14 . เด็กหญิงมธุรดา จันทราพรม (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      15 . เด็กหญิงวรรณวิสา จันทร์พฤกษ์ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      16 . เด็กหญิงวิไลพร สารมะโน (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      17 . เด็กหญิงศศินิภา เหลือบแล (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      18 . เด็กหญิงศศิประภา เหลือบแล (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      19 . เด็กหญิงสิรภัทร พุดตาน (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)
      20 . เด็กหญิงสุวีรยา นวลจีน (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      21 . เด็กหญิงอมรวรรณ ปืนขุนทด (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      22 . เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      23 . เด็กหญิงเบญทิพย์ เนตรแสงสี (โรงเรียนบ้านนาพราน)

วังทอง 2

      1 . นายอรรถพงษ์ จันทะเดช (บ้านท่าข้าม)
      2 . นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ (บ้านท่าข้าม)
      3 . เด็กหญิงกรรณิกา สืบขุนทด (บ้านท่าข้าม)
      4 . เด็กหญิงกรันฑรัตน์ ผุยมูล (บ้านท่าข้าม)
      5 . เด็กหญิงจินดารัตน์ หุมห้อง (บ้านท่าข้าม)
      6 . เด็กหญิงธนัญญา เฟื่องฟู (บ้านท่าข้าม)
      7 . เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ (บ้านท่าข้าม)
      8 . เด็กหญิงนันทิดา จันทร์หมวก (บ้านท่าข้าม)
      9 . เด็กหญิงปภาวดี พรมราช (บ้านท่าข้าม)
      10 . เด็กหญิงปัทมา ผิวพรรณ (บ้านท่าข้าม)
      11 . เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง (บ้านท่าข้าม)
      12 . เด็กหญิงภาวิตา สุขเมือง (บ้านท่าข้าม)
      13 . เด็กหญิงมินชญา นกน่วม (บ้านท่าข้าม)
      14 . เด็กหญิงวทิดา คงเพ็ชร (บ้านท่าข้าม)
      15 . เด็กหญิงวรรณพร สุดจู (บ้านท่าข้าม)
      16 . เด็กหญิงวราภา สีเสือ (บ้านท่าข้าม)
      17 . เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง (บ้านท่าข้าม)
      18 . เด็กหญิงสุพรรษา เสรีบุตร (บ้านท่าข้าม)
      19 . เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที (บ้านท่าข้าม)
      20 . เด็กหญิงอรอุมา จำปา (บ้านท่าข้าม)
      21 . เด็กหญิงเจนจิรา มาขุน (บ้านท่าข้าม)
      22 . เด็กหญิงเมษา ชาวนา (บ้านท่าข้าม)

วังทอง 3

      1 . นายณัฐพล วรรณสุข (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . เด็กหญิงกมนธิดา ห้วยหงษ์ทอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      3 . เด็กหญิงญาณิชา บัวคลี่ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      4 . เด็กหญิงณิชารีย์ ดอนทราย (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      5 . เด็กหญิงนงนภัส สำลีดี (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      6 . เด็กหญิงปกแก้ว จันหอกลอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      7 . เด็กหญิงประไพรินทร์ หนองทราย (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      8 . เด็กหญิงปริมวรา บุญยืน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      9 . เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      10 . เด็กหญิงวรรณภา เอี่ยมพงษ์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      11 . เด็กหญิงวรรณวิสา ทองสไล (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      12 . เด็กหญิงศิริวรรณ บัวเกตุ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      13 . เด็กหญิงสุชานันท์ สร้อยศรีสุวรรณ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      14 . เด็กหญิงสุพรรษา เอี่ยมแจง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      15 . เด็กหญิงสุพิชญา กิ่งวงษา (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      16 . เด็กหญิงสุมาลี เอี่ยมแจง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      17 . เด็กหญิงอารดา มูฮัมหมัด (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      18 . เด็กหญิงเยาวภา ไพสา (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      19 . เด็กหญิงแสงสุรีย์ เดชพงษ์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นางสาวจุฬาวรรณ สุขสถิตย์ (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      2 . นายทรงวุฒิ เจริญลาภ (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      3 . นายไกรทศ ชลประทิน (วัดพันชาลี)
      4 . เด็กหญิงกษิรา อินทรประชา (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      5 . เด็กหญิงชฎารัช แสงจันทร์ (วัดพันชาลี)
      6 . เด็กหญิงชนัญชิตา จำนงค์ภักดิ์ (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      7 . เด็กหญิงชลดา คำพา (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      8 . เด็กหญิงชุติมา โอ่งเคลือบ (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      9 . เด็กหญิงทรรศพร ช่วยหลำ (วัดพันชาลี)
      10 . เด็กหญิงนภัสรา พยัคน้อย (วัดพันชาลี)
      11 . เด็กหญิงนิชากร ดอกสันเที๊ยะ (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      12 . เด็กหญิงปภาวดี ชาวเวียง (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      13 . เด็กหญิงปัทมนันท์ สนธิดี (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      14 . เด็กหญิงพิฐสรา วรรณศรี (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      15 . เด็กหญิงภรวริน โกษาแก้ว (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      16 . เด็กหญิงมณฑิตา ใจตรง (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      17 . เด็กหญิงวันวิสา โสภาวัง (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      18 . เด็กหญิงวาสนา พรมมา (วัดพันชาลี)
      19 . เด็กหญิงศิรประภา โมดี (วัดพันชาลี)
      20 . เด็กหญิงสุนิสา พรมศรี (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)
      21 . เด็กหญิงโศภิษฐา ชาวเวียง (บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา)

วังทอง 5

      1 . นางสาวพรรษา เผ่าคนชม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      2 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      3 . นายสมพงษ์ คงถนอม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      4 . เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมัย (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      5 . เด็กหญิงกสิณา อินทับ (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      6 . เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      7 . เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      8 . เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่ (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      9 . เด็กหญิงชลลดา หินแก่น (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      10 . เด็กหญิงธนธรณ์ ฉัตรไทย (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      11 . เด็กหญิงนภัสรา ผิววันดี (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      12 . เด็กหญิงนาธิสา ภักดีโต (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      13 . เด็กหญิงปนัดดา ไกรนารถ (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      14 . เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญมา (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      15 . เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      16 . เด็กหญิงวันวิษา แก้วจำปา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      17 . เด็กหญิงอริยา อ่ำสนิท (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      18 . เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตังดอน (โรงเรียนวัดวังพิกุล)

เนินมะปราง 1

      1 . นายกิตติคุณ เพ็ชรนิล (บ้านซำรัง)
      2 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เที่ยงไธสง (บ้านซำรัง)
      3 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ เที่ยงไธสง (บ้านซำรัง)
      4 . เด็กหญิงจิรัชญา แดงชาวนา (บ้านซำรัง)
      5 . เด็กหญิงชญาดา พุฒิชาวนา (บ้านซำรัง)
      6 . เด็กหญิงญานิกา ใจเที่ยง (บ้านซำรัง)
      7 . เด็กหญิงธารารัตน์ เพ็ชรรักษ์ (บ้านซำรัง)
      8 . เด็กหญิงนภัสสร ชมโลก (บ้านซำรัง)
      9 . เด็กหญิงนริศรา โสภี (บ้านซำรัง)
      10 . เด็กหญิงภนัทชกร ศรีอุดร (บ้านซำรัง)
      11 . เด็กหญิงรินรดา กลิ่นกล่อม (บ้านซำรัง)
      12 . เด็กหญิงวรรณา หน่อคำ (บ้านซำรัง)
      13 . เด็กหญิงศรัญญา สมมุติรัมย์ (บ้านซำรัง)
      14 . เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงศรี (บ้านซำรัง)
      15 . เด็กหญิงสุธิมา หงษา (บ้านซำรัง)
      16 . เด็กหญิงสุนิดษา รัตนประทุม (บ้านซำรัง)
      17 . เด็กหญิงสุมลรัตน์ ปิงปอง (บ้านซำรัง)
      18 . เด็กหญิงอธิชา มาลาวัน (บ้านซำรัง)
      19 . เด็กหณิงกุญช์ภัสส์ มาทำมา (บ้านซำรัง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวจิราพร ผลสุด (บ้านผาท่าพล)
      2 . นางสาวชนาภรณ์ มั่นแสวง (โรงเรียนบ้านผาท่าพล)
      3 . นางสาวสุนันทา นาจำรัส (โรงเรียนบ้านผาท่าพล)
      4 . นายธีรสิทธิ์ วิเศษ (บ้านผาท่าพล)
      5 . นายวิมัจ จันทะไพร (บ้านผาท่าพล)
      6 . เด็กหญิงกมลรัตน์ เย็นทชิด (บ้านผาท่าพล)
      7 . เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองสุก (บ้านผาท่าพล)
      8 . เด็กหญิงจิณณพัต แซ่เอียว (โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      9 . เด็กหญิงจิราพร เต่าทอง (บ้านผาท่าพล)
      10 . เด็กหญิงชยานุช ทิพวะ (บ้านผาท่าพล)
      11 . เด็กหญิงณัฐยา บางปลากด (บ้านผาท่าพล)
      12 . เด็กหญิงธนพร ฉิมช้าง (บ้านผาท่าพล)
      13 . เด็กหญิงธัญญชนก ทองศรี (บ้านผาท่าพล)
      14 . เด็กหญิงนภัสสร รักพงษ์ (บ้านผาท่าพล)
      15 . เด็กหญิงปริญญาพร พิมพ์เสนา (บ้านผาท่าพล)
      16 . เด็กหญิงพลอยรุ้ง เทียนพิมาย (บ้านผาท่าพล)
      17 . เด็กหญิงพิมพกานต์ ฉิมช้าง (บ้านผาท่าพล)
      18 . เด็กหญิงภัทรนันท์ เงกสอพอ (โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      19 . เด็กหญิงภิญญดา จันทร์จำรัส (บ้านผาท่าพล)
      20 . เด็กหญิงสุกัญญาพร วันหรั่ง (บ้านผาท่าพล)
      21 . เด็กหญิงอังคณา จันเรียน (บ้านหนองขอนประชาสรรค์)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional