ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายกฤตภาส ฉิมพาลี (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . นายกัญจนจักก์ บูรณพงศ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      3 . นายจำปี อ่ำอำไพ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      4 . นายชญานนท์ ละคำลือ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      5 . นายธนภัทร ขำน้ำคู้ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      6 . นายธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      7 . นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      8 . นายปุณภัท จอยวงษ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      9 . นายพงศกร ดวงทา (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      10 . นายรพีภัทร์ เพ็ชรเทียน (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      11 . เด็กชายจักรพรรดิ์ เรืองทิม (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      12 . เด็กชายญาณากร อ่ำสำลี (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      13 . เด็กชายณัฐวัฒน์ จันสารคาม (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      14 . เด็กชายณัฐวุฒิ ไพริด (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      15 . เด็กชายภูเบศ น่วมน้อย (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      16 . เด็กชายวรพงศ์ รอดเครือวัลย์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      17 . เด็กชายอดิศร ทองแท้ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      18 . เด็กชายอดิศักดิ์ สว่างเมฆ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      19 . เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      20 . เด็กชายอนุวัต อยู่วัฒนา (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      21 . เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      22 . เด็กชายเมฆา พิศพร (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . ด็กชายดนุสรณ์ แท่งทอง (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      2 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      3 . นายชัยมงคล ชื่นอ่อน (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      4 . นายญาณภัทร รอดพ่าย (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      5 . นายธีรภัทร ขุนตาวงษ์ (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      6 . นายธีรภัทร เนตรแสงสี (โรงเรียนบ้านเนินสว่าง)
      7 . นายศุกลวัฒน์ เนตรแสงสี (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      8 . นายสิรภัทร มั่นคง (โรงเรียนบ้านเนินสว่าง)
      9 . นายอิสรภาพ กันมา (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      10 . เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแสน (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      11 . เด็กชายธเนตร ไสยราช (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      12 . เด็กชายนรภัทร สีบุ (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      13 . เด็กชายปภาวิชญ์ ศรีสมบัติ (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      14 . เด็กชายปัณณทัต การด (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      15 . เด็กชายพัชรพงษ์ คงสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      16 . เด็กชายยศกร สีฟอง (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      17 . เด็กชายศุภกรณ์ แซ่เติ๋น (โรงเรียนบ้านเนินสว่าง)
      18 . เด็กชายอนันต์ สิงหรักษ์ (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      19 . เด็กชายอนุชา เพียราช (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      20 . เด็กชายอภิสิทธิ์ เข้าอิสาน (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      21 . เด็กชายโชคดี เอื้งสัจจะ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)

วังทอง 2

      1 . นางสาวนันท์นภัส อมดวง (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      2 . นายชาวี มะโนธรรม (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      3 . นายธราเทพ บุตรอินทร์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      4 . นายภูวนัตถ์ วรจันทร์เพ็ญศรี (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      5 . นายวชิรวิทญ์ มาเชื้อ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      6 . นายอดิโชค ตั้งภูเขียว (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      7 . เด็กชายชนะภัย พ่วงเกิด (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      8 . เด็กชายชิติพัทธ์ บุญประสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      9 . เด็กชายณภัทร กรีรส (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      10 . เด็กชายณัฐพล เอี่ยมสำอางศ์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      11 . เด็กชายธีรพันธุ์ บุญทะระ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      12 . เด็กชายธีรภัทร ประกอบกสิการ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      13 . เด็กชายปริยากร ไกรกาพย์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      14 . เด็กชายปองกิตต์ เกิดดี (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      15 . เด็กชายปัณณชัย มาละ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      16 . เด็กชายพิเชฐ มุกดารัตน์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      17 . เด็กชายวงศกร ศรีบุตรตา (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      18 . เด็กชายวัชระ วัฒนะศิริ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      19 . เด็กชายศุภกร บุญกระจ่าง (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      20 . เด็กชายสหรัฐ เผ่าฉนวน (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      21 . เด็กชายอธิพงษ์ กรีรส (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      22 . เด็กชายอภิชาติ บุญเงิน (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)

วังทอง 3

      1 . นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . นายณัฐพล วรรณสุข (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      3 . นายศราวุธ แก้วดอนไพร (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      4 . เด็กชายกล้าเกล้า เณรนาค (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      5 . เด็กชายจารุกร ทองตัน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      6 . เด็กชายชัชพงษ์ เทพนิคม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      7 . เด็กชายณัฐพล มีจันโท (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      8 . เด็กชายธนากร อยู่สนอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      9 . เด็กชายธีรพงษ์ พูลวังทอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      10 . เด็กชายธีรภัทร ทองสาหร่าย (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      11 . เด็กชายประวิทย์ ดอนพรม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      12 . เด็กชายพชรพล มุมขุนทด (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      13 . เด็กชายพีระพงษ์ คำแพง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      14 . เด็กชายภัทรธร ศรีชามก (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      15 . เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      16 . เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แผวผาลา (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      17 . เด็กชายศุภฤกษ์ นาทิพย์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      18 . เด็กชายสุชานันท์ ทัดบรรจง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      19 . เด็กชายสุรพัศ เลิกนอก (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      20 . เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นางสาวโชติกา ศรีสอน (วัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . นายกิตติ อุทก (วัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . นายชนันธร ถิ่นซื่อตรง (วัดท่าหมื่นราม)
      4 . นายทวีศักดิ์ หวัดสูงเนิน (วัดท่าหมื่นราม)
      5 . นายธนรินทร์ โอชะ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . นายธีรภัทร พงษ์พรต (วัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . นายนพดล เพ็งพันธ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      8 . นายวิณัฐ รางกระโทก (วัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . นายอธิรวัฒน์ สร้อยคำ (วัดท่าหมื่นราม)
      10 . เด็กชายฐาณิศร จิตปัญโญ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . เด็กชายธงชัย อุ่นอินทร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      12 . เด็กชายธนสิทธิ์ เจริญสุข (วัดสุพรรณพนมทอง)
      13 . เด็กชายธนากาญจน์ ศรีสุโพธิ์นารี (วัดสุพรรณพนมทอง)
      14 . เด็กชายปาราเมฆ ยุรมาตร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      15 . เด็กชายรวิโรจน์ คงแสงศักดิ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      16 . เด็กชายวชิรวิชญ์ อ้นเกษ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      17 . เด็กชายวรานนท์ สาขุนทด (วัดสุพรรณพนมทอง)
      18 . เด็กชายสราวุธ อยู่โพธิ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      19 . เด็กชายสุวิจักษ์ ม่วงแนม (วัดสุพรรณพนมทอง)
      20 . เด็กชายอรรถพล ดาดง (วัดสุพรรณพนมทอง)
      21 . เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม (วัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . ด.ช.กมลรัฐ เล็กกระโทก (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . ด.ช.กษิภัท พัทมณี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      3 . ด.ช.กันทรากร แก้วเกิด (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      4 . ด.ช.จักรี จุฑานิตย์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . ด.ช.จีรภัทร อุ๋ยตระกูล (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      6 . ด.ช.นฤชัย ไหลครบุรี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      7 . ด.ช.นำชัย สนธิรัตน์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      8 . ด.ช.พงศภัค เนืองเสน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      9 . ด.ช.พานนิวัฒน์ รสจันทร์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      10 . ด.ช.พิษณุพงศ์ จักจังหรีด (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      11 . ด.ช.ภูวดล เสารี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      12 . ด.ช.วรินทร พัดมณี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      13 . ด.ช.สุพัฒน์ นกพ่วง (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      14 . ด.ช.เขมทัต ดาเดช (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      15 . ด.ช.ไกรวิชญ์ หาญสูงเนิน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      16 . ด.ช.ไตรวิทย์ งามกระโทก (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      17 . นายกรรชัย หุนกระโทก (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      18 . นายวัชระ มาลี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      19 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      20 . นายไพรทูล ปั้นแสง (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นายพีระพล แปลงไธสง (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      2 . เด็กชายกฤษกร เฉลิมจาน (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      3 . เด็กชายกิตติกวิน ประจงบัว (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      4 . เด็กชายชัยธวัช เซ็ยตะคุ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      5 . เด็กชายชัยสิทธิ์ ชื่นเย็น (โรงเรียนวัดบ้านมุง)
      6 . เด็กชายชิษณุชา วัฒนะ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      7 . เด็กชายณัฐสิทธิ์ ปั้นประเสริฐ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      8 . เด็กชายธนกร รอดแสวง (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      9 . เด็กชายธนกร เพิ่มพูล (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      10 . เด็กชายธีรภัทร์ ตุวิชรานนท์ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      11 . เด็กชายปวิณ แปลนาค (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      12 . เด็กชายปุรเชษฐ์ แปลนาค (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      13 . เด็กชายพงษ์กร แก้วกระจ่าง (โรงเรียนวัดบ้านมุง)
      14 . เด็กชายรพีภัทร เวลุตัง (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      15 . เด็กชายวัณศักดิ์ นาคนา (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      16 . เด็กชายศักรินทร์ ปึกสูงเนิน (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      17 . เด็กชายอัครพนธ์ วิเชียรเครือ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      18 . เด็กชายเมธาวิน อ้อยกลาง (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      19 . เด็กชายเอกสิทธิ์ สกุนา (โรงเรียนบ้านซำรัง)

เนินมะปราง 2

      1 . นายภรัญยู กงพาน (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      2 . ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      3 . ด.ช.ณัฐภัทร คำจันดา (โรงเรียนบ้านเขาดิน)
      4 . ด.ช.ทินภัทร ทะริยะ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      5 . ด.ช.ธนกร นาพิมพ์ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      6 . ด.ช.ธนภัทธ์ จินดามัง (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      7 . ด.ช.ธนภัทร สมบุตร (โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย)
      8 . ด.ช.ภรัคพล พินิจ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      9 . ด.ช.ภูวดล วิชัยวงค์ (โรงเรียนบ้านเขาดิน)
      10 . ด.ช.รัฐพล คำไพร (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      11 . ด.ช.อัครพนธ์ ลิสสีมา (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      12 . นายจิรวัชร วันกลิ้ง (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      13 . นายณภัทร ตระตูลทิพย์ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      14 . นายธาราเทพ มะลิซ้อน (โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      15 . นายพีระพล เทศเอม (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      16 . นายภานุพงษ์ ศรีสุข (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      17 . นายภิควัตร บำรุงขันธ์ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      18 . นายสนธยา พิมพ์เสนา (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      19 . นายสรวิชญ์ กล่อมเกลี้ยง (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional