ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวจรรยาพร เพิ่มพล (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . นางสาวณัฐชญา วัฒนจินดา (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      3 . นางสาวธนัญญา สังข์ทอง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . นางสาวสรชา มาเมือง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      6 . นางสาวสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      7 . นางสาวอธิชา ภักดีโต (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      8 . เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      9 . เด็กหญิงจอมขวัญ บัววังโปร่ง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      10 . เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      11 . เด็กหญิงณัฐกานต์ เมฆประดับ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      12 . เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      13 . เด็กหญิงน้ำทิพย์ แก้วบุตร (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      14 . เด็กหญิงภัทรวดี ยิ่งรุ่งเรือง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      15 . เด็กหญิงวรวรรณ พรหมบึงลำ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      16 . เด็กหญิงศิริกันยกร อุดมวัฒน์วรโชติ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      17 . เด็กหญิงศีดาพัฒน์ อ่วมแพ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      18 . เด็กหญิงไอริณ เต๊ะหวัง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      2 . นางสาวศศิธร วุทธา (โรงเรียนบ้านเนินสว่าง)
      3 . นางสาวศิรินทิญา กมุลหา (โรงเรียนบ้านเนินสว่าง)
      4 . นางสาวศุภิกา ดอนไพรพรม (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      5 . นางสาวสิริยุพา รอดพ่าย (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      6 . นายชัยมงคล ชื่นอ่อน (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      7 . นายอิสรภาพ กันมา (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      8 . เด็กหญิงชุลิตา แท่งเหล็ก (โรงเรียนบ้านเนินสว่าง)
      9 . เด็กหญิงธาราทิพย์ สิงรักษ์ (โรงเรียนบ้านเนินสว่าง)
      10 . เด็กหญิงธิติมา กันทะกุล (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      11 . เด็กหญิงนิชานันท์ พงษ์ประพันธ์ (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      12 . เด็กหญิงพัทธราภรณ์ ดีธงทอง (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      13 . เด็กหญิงมลิวรรณ พรมแคน (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      14 . เด็กหญิงมาราตรี สีโห้ (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      15 . เด็กหญิงรสสุคนธ์ พุทพัน (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      16 . เด็กหญิงรัตน์ดา คงวิชา (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      17 . เด็กหญิงราชาวดี มุ่งนา (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      18 . เด็กหญิงวรัทยา วังอิน (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      19 . เด็กหญิงสุชาดา กระบุน (โรงเรียนบ้านเนินสว่าง)
      20 . เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ สีหะวงษ์ (โรงเรียนบ้านเนินสว่าง)
      21 . เด็กหญิงอริสรา เนตรแสงสี (โรงเรียนบ้านนาพราน)

วังทอง 2

      1 . นายวิษณุ บุญมาก (บ้านท่าข้าม)
      2 . นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ (บ้านท่าข้าม)
      3 . เด็กหญิงกนกอร หมั่นจิตร์ (บ้านท่าข้าม)
      4 . เด็กหญิงกรันฑรัตน์ ผุยมูล (บ้านท่าข้าม)
      5 . เด็กหญิงกุลภัสสร์ พิมเสน (บ้านท่าข้าม)
      6 . เด็กหญิงจินดารัตน์ หุมห้อง (บ้านท่าข้าม)
      7 . เด็กหญิงธนันญา เฟื่องฟู (บ้านท่าข้าม)
      8 . เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ (บ้านท่าข้าม)
      9 . เด็กหญิงนฤมล อินทร์สถิตย์ (บ้านท่าข้าม)
      10 . เด็กหญิงนันท์นภัส น่วมนวล (บ้านท่าข้าม)
      11 . เด็กหญิงประภาพรรณ จุลวิถี (บ้านท่าข้าม)
      12 . เด็กหญิงปัทมา ผิวพรรณ (บ้านท่าข้าม)
      13 . เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง (บ้านท่าข้าม)
      14 . เด็กหญิงภาวิตา สุขเมือง (บ้านท่าข้าม)
      15 . เด็กหญิงวราภา สีเสือ (บ้านท่าข้าม)
      16 . เด็กหญิงวิญาดา ซื่อตรง (บ้านท่าข้าม)
      17 . เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง (บ้านท่าข้าม)
      18 . เด็กหญิงศศิธร บุญเชิดชู (บ้านท่าข้าม)
      19 . เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที (บ้านท่าข้าม)
      20 . เด็กหญิงอัญชลี สองขุนทด (บ้านท่าข้าม)
      21 . เด็กหญิงเมษา ชาวนา (บ้านท่าข้าม)

วังทอง 3

      1 . นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . นายณัฐพล วรณสุข (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      3 . เด็กกญิงธันย์ชนก อยู่อิน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      4 . เด็กหญิงกมนธิดา ห้อยหงษ์ทอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      5 . เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      6 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาทอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      7 . เด็กหญิงปริมวรา บุญยืน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      8 . เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      9 . เด็กหญิงพรรณพัชร โสภา (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      10 . เด็กหญิงวรรณภา เอี่ยมพงศ์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      11 . เด็กหญิงวรรณวิสา ทองไสล (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      12 . เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สนอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นางสาวโชติกา ศรีสอน (วัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . นายกิตติ อุทก (วัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . นายธนรินทร์ โอชะ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . เด็กหญิงกนกวรรณ วุฒิ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . เด็กหญิงกรรณิการ์ สนธิโพธิ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . เด็กหญิงกรรณิการ์ แพ่งต่าย (วัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . เด็กหญิงกัลยา บัววังโปร่ง (วัดสุพรรณพนมทอง)
      8 . เด็กหญิงขวัญจิรา หอมจันทร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน (วัดท่าหมื่นราม)
      10 . เด็กหญิงณิชมน แก่นหมวก (วัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . เด็กหญิงนุชนรา ไชยวงศ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      12 . เด็กหญิงนุชนาถ พุทธวงศ์ (วัดท่าหมื่นราม)
      13 . เด็กหญิงพรรทิภา นาคสวัสดิ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      14 . เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสริฐ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      15 . เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      16 . เด็กหญิงวรัญญา ศรีเจริญ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      17 . เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง (วัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . ด.ญ. ปาริชาติ ชัยโย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . ด.ญ.กัญญณัฐ แสนตระกูล (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      3 . ด.ญ.กัญญา ภู่คราม (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      4 . ด.ญ.กัญญาณัฐ สีหาราช (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . ด.ญ.จันทิมา เที่ยงเกษม (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      6 . ด.ญ.ชญานิศวร์ ศรีประดิษฐ์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      7 . ด.ญ.ชลธิชา ตึกสูงเนิน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      8 . ด.ญ.ชลลดา ระวังชน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      9 . ด.ญ.พรนัชชา ทองสัมฤทธิ์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      10 . ด.ญ.พัชรพร อ่อนพรมราช (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      11 . ด.ญ.ฟ้าใส กลึกสูงเนิน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      12 . ด.ญ.มาลิตา พิมโพธิ์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      13 . ด.ญ.รติมาพร แก่นสันเทียะ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      14 . ด.ญ.อรุณรัตน์ อุมา (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      15 . ด.ญ.เฉลิมขวัญ คัดครบุรี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      16 . น.ส.สุชาดา การะเกตุ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      17 . นายกิ่งดาว บุญเตาอิฐ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      18 . นายบุรินทร์ หนูดี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      19 . นายวัชระ มาลี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      20 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นายมนตรี สีบุญ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      2 . เด็กหญิงกนกพร โทนแจ้ง (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      3 . เด็กหญิงกวินธิดา กาลิกา (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      4 . เด็กหญิงกัญญารักษ์ พาชัย (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      5 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทบเทิม (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      6 . เด็กหญิงจันทกานต์ หอยนอก (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      7 . เด็กหญิงณัฐณิชา ตรีเนตร (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      8 . เด็กหญิงณัฐทิชา เที่ยงหนู (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      9 . เด็กหญิงธัญจิรา เวลุตัง (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      10 . เด็กหญิงธัญพิชชา เวลุตัง (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      11 . เด็กหญิงพิมพ์วิมล อัครพงศ์ภัทร์ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      12 . เด็กหญิงภูริชญา ทองสน (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      13 . เด็กหญิงร่มเกล้า เศษผักหวาน (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      14 . เด็กหญิงลักษิณา บุบพันธ์ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      15 . เด็กหญิงสิรินทรา หงษา (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      16 . เด็กหญิงสุชาดา สุขสำราญ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      17 . เด็กหญิงอริสรา นาคนา (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      18 . เด็กหญิงอาริยา ชัยหมื่น (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      19 . เด็กหญิงอุบลวรรณ ป้อมสาหร่าย (โรงเรียนบ้านซำรัง)

เนินมะปราง 2

      1 . ด.ญ.กมลรัตน์ คำสูง (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      2 . ด.ญ.จิรัชญา สังข์ด้วงยา (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      3 . ด.ญ.ญาณิศา ยี่สุ่นแก้ว (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      4 . ด.ญ.ประกายดาว ดารา (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      5 . ด.ญ.ปิยกานต์ ศรีคำแซง (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      6 . ด.ญ.พรธวัล สวัสดิ์ชัยกุล (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      7 . ด.ญ.พัชรีภรณ์ อ่ำชมภู (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      8 . ด.ญ.พิชานันท์ เทพประมวล (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      9 . ด.ญ.ภัทธิยา ปาคำวัง (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      10 . ด.ญ.รมิดา พุกราชวงษ์ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      11 . ด.ญ.รุ่งฟ้า อยู่เบิก (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      12 . ด.ญ.วราภรณ์ เอี่ยมนาค (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      13 . ด.ญ.อริสา พูลสวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      14 . ด.ญ.เสาวภาคย์ อ่ำดัด (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      15 . นางสาวณริศรา การะเกตุ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      16 . นางสาวธัญญาเรศ เหรียญวงศกร (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      17 . นางสาวพิมพ์ชนก กลัดนุ่ม (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      18 . นางสาวระวิวรรณ แสงแก้ว (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      19 . นายวราพล มูลเมือง (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional