ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวอริสา วิโรจน์ชัยกุล (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . เด็กหญิงปาลิตา อินโส (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาววิภาพร อุ้ยตา (วัดท่ามะขาม)
      2 . เด็กหญิงพรศิริ จิตต์ฤกษ์ (วัดท่ามะขาม)

วังทอง 1

      1 . นางสาววรรณพร แจ้งฉาย (บ้านใหม่พนมทอง)
      2 . เด็กหญิงกมลรัตน์ วิสัย (บ้านใหม่พนมทอง)

วังทอง 2

      1 . ด.ญ.ปิ่นนาดา ปันแก้ว (โรงเรียนห้วยพลู)
      2 . นางสาวนภัสวรรณ อบสิน (โรงเรียนห้วยพลู)

วังทอง 3

      1 . นางจิตสุภา แจ้งอรุณ (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      2 . เด็กหญิงพรสุดา มานักฆ้อง (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)

วังทอง 4

      1 . นางสาวสุจิตรา อิ่มกระจ่าง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . เด็กหญิงอัปศร วงค์สุวรรณ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาวศิริพร ลำพึงคิด (บ้านเจริญผล)
      2 . เด็กหญิงจีราพร เกลี้ยงกลาง (บ้านเจริญผล)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวฐานิตา จันทร์ศร (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      2 . เด็กหญฺิงกรีนธิวา จุตตะโน (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      2 . เด็กหญิงอนัญญา ลงกระโทก (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional