ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางลักคณา ช้างพินิจ (โรงเรียนวัดบึงลำ)
      2 . เด็กชายธนกร ศรีสาธร (โรงเรียนวัดบึงลำ)

บางกระทุ่ม 2

      1 . ด.ช.ธนาธิป สังข์หร่าย (วัดท่านา)
      2 . นางสาวชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย (วัดท่านา)

วังทอง 1

      1 . นางสาวนวิยา ยังหุ่น (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      2 . เด็กชายกฤษณากร ปินตาสี (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)

วังทอง 2

      1 . นาวสาวฐิตาภรณ์ บุษดี (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      2 . เด็กชายพีรพัฒน์ วงษาศักดิ์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)

วังทอง 3

      1 . นางสุทธิลักษณ์ มีแหยม (โรงเรียนบ้านวังพรม)
      2 . เด็กชายน้ำใจ ผิวชะอุ้ม (โรงเรียนบ้านวังพรม)

วังทอง 4

      1 . นางสาวเกวรินทร์ เงินลาง (โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง)
      2 . เด็กชายพชรพล พุ่มโพธิ์ทอง (โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง)

วังทอง 5

      1 . นางสาววัชรี ปานคะเชนทร์ (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กชายชนะชน วงค์วุฒิ (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางทนัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวน (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      2 . เด็กชายไกรวิชญ์ คุตปราณี (โรงเรียนบ้านวังโพรง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวจินดา อินทร์แผลง (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      2 . เด็กชายชณพัฒน์ ฉิมพลี (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional