ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . เด็กหญิงปรรณรัสสร ศาสนอง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวกฤษณา ศรีสุข (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กหญิงพิชญาภัค ศศิวงค์ยาง (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 2

      1 . นางอรุณี มีจำนงค์ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      2 . เด็กหญิงเอมมิกา เอ็นดู (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)

วังทอง 3

      1 . นางสาวอัฉราภรณ์ คชาโชติ (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      2 . เด็กหญิงพรสุดา มานักฆ้อง (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)

วังทอง 4

      1 . นางสาวศิราภรณ์ โสดา (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . เด็กหญิงกุลดา อ่อนเมือง (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . นางสาวอภิญญา วงศ์พยอม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      2 . เด็กหญิงกนกรัตน์ สระทองย้อย (โรงเรียนวัดวังพิกุล)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวฐานิตา จันทร์ศร (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      2 . เด็กหญิงณัฐวดี คงดี (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวจุฑามาศ ฮวบเจริญ (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
      2 . เด็กหญิงณัฐณิชา ศาสตร์แจ้ง (โรงเรียนบ้านเนินมปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional