ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวณฐวรรณ สายทอง (โรงเรียนวัดบึงลำ)
      2 . เด็กชายวงศธร ทองแท่ง (โรงเรียนวัดบึงลำ)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวสุภัสสร น่วมวัฒน์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กชายภูรนัฐ ฉัตรแก้ว (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . นางสาวสุกัญญา หม่องชา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . เด็กชายปรเมศวร์ เกตุปาน (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)

วังทอง 2

      1 . ด.ช.อดิเทพ กิสิน (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
      2 . นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน (บ้านท่าข้าม)

วังทอง 3

      1 . นายวุฒิชัย บำรุงดิลก (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . เด็กชายนฤบดินทร์ จันทร์สุข (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . เด็กชายนฤบดินทร์ แก้วบัวดี (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . นางสาวฉลองขวัญ หวังภู่ (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กชายอัครนันท์ ศรีฟอง (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นาบวัลลพ ชูกะนันท์ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      2 . เด็กชายอดิศร พั่วแดง (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวทิฆัมพร เกษประสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ)
      2 . เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์แป้น (โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional