ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางประภาวรรณ รองเมือง (โรงเรียนประชาสามัคคี)
      2 . เด็กหญิงปานทิพย์ เอื้อนยศ (โรงเรียนประชาสามัคคี)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายทรงพล พรหมน้อย (วัดท่ามะขาม)
      2 . เด็กหญิงณิชชา กิจวัฒนะกุล (วัดท่ามะขาม)

วังทอง 1

      1 . นายถนอมพันธ์ ฝั้นจันทร์ตา (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)
      2 . เด็กหญิงสุมิตรา คงเพ็ชร (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)

วังทอง 2

      1 . นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน (บ้านท่าข้าม)
      2 . เด็กหญิงวิมลลักษณ์ แก้วมา (บ้านท่าข้าม)

วังทอง 3

      1 . นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . เด็กหญิงเฉลิมขวัญ บัณฑิศย์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . เด็กหญิงพรทิพา ปานคะเชนทร์ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . ด.ญ.จันธิมาพรสิริ ใจดี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นางจิราพร จันทร์งาม (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      2 . เด็กหญิงจันทร์ธิรา ศักดิ์เสมานันท์ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)

เนินมะปราง 2

      1 . นางนงนุช กมลรัตน์ (โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ)
      2 . เด็กหญิงภัคจิรา ควรคิด (โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional