ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวทักษพร เกิดเที้ยง (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . เด็กชายกันทรากร เดชรักษ์ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      3 . เด็กชายกิตติกวิน สกุลอินทร์ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      4 . เด็กชายปกรณ์ยศ พรมชาวเสียง (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      5 . เด็กชายภูรวิช ชะอ้อน (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวณัฐธิดา ทองประกอบ (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      2 . นางสาวอัจฉรา โสดา (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      3 . เด็กชายชนาธิป ศรีคง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      4 . เด็กชายภัทรพล มากอิ่ม (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      5 . เด็กชายสุทธิลักษณ์ ศรีปาน (โรงเรียนวัดโคกสลุด)

วังทอง 1

      1 . นายพงษ์นพวัฒน์ ทองนพคุณ (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      2 . เด็กชายชยทัต ธันยะ (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      3 . เด็กชายนาวา เจสะขา (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      4 . เด็กชายวายุ สิงคำ (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      5 . เด็กชายศรัทธา ปัญญาบาล (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)

วังทอง 2

      1 . ว่าที่ ร.ต. วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)
      2 . เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุญมาติด (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)
      3 . เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เทพสุวรรณ (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)
      4 . เด็กชาย รัชชานนท์ ใจจร (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)
      5 . เด็กชาย อานัฐ คำมูล (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)

วังทอง 3

      1 . นายธนโชติ บุญวังทอง (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      2 . เด็กชายกฤตเมธ กองบุญ (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      3 . เด็กชายพรพิพัฒน์ มารบุรี (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      4 . เด็กชายฟาริด ไชยรงค์ (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      5 . เด็กชายภูริทัต แพงวังทอง (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)

วังทอง 4

      1 . นางกาญจนาพรรณ ใจกล้า (วัดพันชาลี)
      2 . เด็กชายคีตธัช แก้วดี (วัดพันชาลี)
      3 . เด็กชายธีรธัช แก้วดี (วัดพันชาลี)
      4 . เด็กชายธเนศ แสงสุข (วัดพันชาลี)
      5 . เด็กชายศุภวัตร จันทฆาต (วัดพันชาลี)

วังทอง 5

      1 . ด.ช.ธนากร อยู่ยา (บ้านดงพลวง)
      2 . ด.ช.พลภัทร เวชการ (บ้านดงพลวง)
      3 . ด.ช.มงคล อาสนะ (บ้านดงพลวง)
      4 . นางสาววารุณี ชื่นตะโก (บ้านดงพลวง)

เนินมะปราง 1

      1 . นายกฤษณุ เอกมาตย์ (โรงเรียนบ้านหนองดู่)
      2 . ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ จันวิสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านหนองดู่)
      3 . เด็กชายพชรพล เพ็งวงษ์ (โรงเรียนบ้านหนองดู่)
      4 . เด็กชายอนุชา จินดารอง (โรงเรียนบ้านหนองดู่)
      5 . เด็กชายอภิวัฒน์ เพ็งวงษ์ (โรงเรียนบ้านหนองดู่)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ (บ้านเนินมะปราง)
      2 . นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ (บ้านเนินมะปราง)
      3 . เด็กชายชาญณรงค์ ราวิล (บ้านเนินมะปราง)
      4 . เด็กชายธนกรณ์ คงเมืองคำ (บ้านเนินมะปราง)
      5 . เด็กชายเมธิส สมเนตร (บ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional