ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางมยุรี ประยูรพันธ์ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . เด็กหญิงชุติมา รักคง (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . ด.ญ.จินดาภา เรืองบ้านโคน (วัดท่านา)
      2 . นางสาวสุดารัตน์ จำนงค์ภักดิ์ (วัดท่านา)

วังทอง 1

      1 . นางสาวพรรณทิพย์ภา ปาลวัฒน์ (โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง)
      2 . เด็กหญิงปาณิศรา ผาดี (โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง)

วังทอง 2

      1 . นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน (บ้านท่าข้าม)
      2 . เด็กหญิงทิพย์สุดา วงษ์ขุรี (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)

วังทอง 3

      1 . นางสาวธัญญาศิริ ภูมิชัย (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์คุ้ม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . เด็กหญิงพรทิพา ปานคะเชนทร์ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . นางสาวณัฐชยา ศรีรัตนสุข (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      2 . เด็กหญิงกันต์ฤทัย สิงห์สวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านหนองพระ)

เนินมะปราง 1

      1 . นายจิรภัฎฐ์ แสนเขียววงศ์ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      2 . เด็กหญิงจันทร์ธิรา ศักดิ์เสมานันท์ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)

เนินมะปราง 2

      1 . ด.ญ จิรัชญา จันทร์จำรัส (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      2 . นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional