ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายธนกฤต ณัฐนิคม (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      2 . เด็กชายจักกริน อาตจันทึก (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      3 . เด็กชายนิธิกร ขำบางโพธิ์ (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      4 . เด็กชายปฐมฤกษ์ เสมียนอ่ำ (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      5 . เด็กชายศุภโชค บุญชื่น (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      6 . เด็กชายเมธัส ทับมี (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)

บางกระทุ่ม 2

      1 . ว่าที่ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กชายณพชร คำเรืองศรี (โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม)
      3 . เด็กชายธนโชติ วงศ์ไชยา (โรงเรียนท่ามะขาม)
      4 . เด็กชายปภาวิน ยี่สุ่นแก้ว (โรงเรียนราษฏร์เจริญ)
      5 . เด็กชายภัคพงศ์ จิ๋วน๊อต (โรงเรียนศึกษาลัย)
      6 . เด็กชายอัครรินฐ์ จำปาทอง (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . นางสาวน้ำฝน ศึกษา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . เด็กชายชุติเทพ ปลื้มวงค์ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      3 . เด็กชายน้ำมนต์ สีบุ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      4 . เด็กชายพิชยนนท์ ธนาศรี (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      5 . เด็กชายภูวฤทธิ์ ภูสถาน (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      6 . เด็กชายศรุต ศรีชาวนา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)

วังทอง 2

      1 . ด.ช.ชัยวัฒน์ รุณอ่อน (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      2 . ด.ช.ปกรณ์ ฤทธิ์กระจ่าง (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      3 . ด.ช.ปิยพันธ์ รักชาติ (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      4 . ด.ช.รัชชานนท์ พรมมาอินทร์ (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      5 . ด.ช.วรดร นราศรี (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      6 . นยสำรวย ยังนา (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)

วังทอง 3

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 4

      1 . นางสาวพรพะเยาว์​ คงอยู่ (โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​)
      2 . เด็กชาย​ฉัตรชัย​ แสนประสิทธิ์ (โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​)
      3 . เด็กชาย​ชญานนท์​ หล่อเงิน (โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​)
      4 . เด็ก​ชายชนากร อ่อนอยู่ (โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​)
      5 . เด็กชาย​ณัฐกาล​ ​คุ้มภัย (โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​)
      6 . เด็ก​ชายภูตะวัน​ กระแสกุล (โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​)

วังทอง 5

      1 . นางสาวสุวรรณรัตน์ เผยศิริ (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กชายณัฐพงษ์ สมงาม (บ้านเข็ก)
      3 . เด็กชายธเนศ มีสัตย์ (บ้านเข็ก)
      4 . เด็กชายพิชตินันท์ ศิริบุตร (บ้านเข็ก)
      5 . เด็กชายพิชิตพล นุชประเสริฐ (บ้านเข็ก)
      6 . เด็กชายศุภภณ อัศวภูมิ (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางบันทูน กันทวงศ์ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      2 . เด็กชายธีรธาดา นาดี (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      3 . เด็กชายธีรภัทร เสนานุช (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      4 . เด็กชายบรรณวิชญ์ เวลุตัง (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      5 . เด็กชายวีรยุทธ คำพิทักษ์ (โรงเรียนบ้านซำรัง)
      6 . เด็กชายสุรสร วรรณศิริ (โรงเรียนบ้านซำรัง)

เนินมะปราง 2

      1 . นายณรงค์ แสนจันทร์ (บ้านหนองขมิ้น)
      2 . เด็กชายกมลภพ มะลิลา (บ้านหนองขมิ้น)
      3 . เด็กชายจิรภัทร ขวัญใจ (บ้านหนองขมิ้น)
      4 . เด็กชายธีระนิษฐ์ ศรีแก้วเลิศสกุล (บ้านหนองขมิ้น)
      5 . เด็กชายศิวกร บุญประกอบ (บ้านหนองขมิ้น)
      6 . เด็กชายสิทธิโชค ศรีชัย (บ้านหนองขมิ้น)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional