ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางประภาวรรณ รองเมือง (โรงเรียนประชาสามัคคี)
      2 . เด็กหญิงขวัญข้าว ฟักเงิน (โรงเรียนประชาสามัคคี)
      3 . เด็กหญิงชญาภา อบเชย (โรงเรียนประชาสามัคคี)
      4 . เด็กหญิงฐิติมา ภักดีโต (โรงเรียนประชาสามัคคี)
      5 . เด็กหญิงปนัสยา ทับทิมจันทร์ (โรงเรียนประชาสามัคคี)
      6 . เด็กหญิงเกวลิน มาลัยทิพย์ (โรงเรียนประชาสามัคคี)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวสัตตบงกช ยอดบุษดี (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ จิตจริต (โรงเรียนท่ามะขาม)
      3 . เด็กหญิงณัฐชพร มณีศาล (โรงเรียนศึกษาลัย)
      4 . เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจนุ่มนิ่ม (โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม)
      5 . เด็กหญิงวิกันดา เมฆทับ (โรงเรียนราษฎร์ดำริ)
      6 . เด็กหญิงอิษรา โพธิ์นวม (โรงเรียนราษฎร์ดำริ)

วังทอง 1

      1 . นางสาววรวรรณ ลือชา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . เด็กหญิงณัฏฐนันท์ มากกุล (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      3 . เด็กหญิงณัฐริกา อินทรมา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      4 . เด็กหญิงนภัสสร คุ้มพ่วง (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      5 . เด็กหญิงน้ำเบญจทิพย์ พุฒทอง (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      6 . เด็กหญิงวริสรา สิงรักษ์ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)

วังทอง 2

      1 . ด.ญ.จันทร์ทิมาพร อยู่เจริญ (โรงเรียนห้วยพลู)
      2 . ด.ญ.ฐิติพร อินพิทักษ์ (โรงเรียนห้วยพลู)
      3 . ด.ญ.ฑิฆัมพร พรหมทอง (โรงเรียนห้วยพลู)
      4 . ด.ญ.อนุธิดา อภิมล (โรงเรียนห้วยพลู)
      5 . ด.ญ.เบญญาภา นิลสนธิ (โรงเรียนห้วยพลู)
      6 . นายศรัณย์พัชร เชาวนะ (โรงเรียนห้วยพลู)

วังทอง 3

      1 . นางรุ่งทิพย์ ฐาพันธุ์ (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      2 . เด็กหญิงกัญญณัท วันทองสุก (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      3 . เด็กหญิงจิราพร เนียมชาวนา (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      4 . เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากด่าน (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      5 . เด็กหญิงธัญพิมล คงชาวนา (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      6 . เด็กหญิงเจนจิรา อินทร์โอภาศ (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)

วังทอง 4

      1 . ด.ญ.กัญภร ทองชาวนา (โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์))
      2 . ด.ญ.ชญาดา บุญราศรี (โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์))
      3 . ด.ญ.ทัศนียา สีพันนา (โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์))
      4 . ด.ญ.ภัทรวดี ราชชมภู (โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์))
      5 . ด.ญ.ไพลิน พูลโพธิ์ (โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์))
      6 . นางสาววิไลพร จันทร์หอม (โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์))

วังทอง 5

      1 . ด.ญ.ฑิฆัมพร จอมมาลัย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . ด.ญ.พลอยไพลิน การะเกตุ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      3 . ด.ญ.พิมพ์ลดา ศรีเจริญ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      4 . ด.ญ.ลักษณ์นารา สมยาประเสริฐ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . ด.ญ.เพ็ญพรรษา จันทร์สิงห์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      6 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวกมลชนก ศรีสุนทร (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ลิสสีมา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      3 . เด็กหญิงณัฐชยา น้อยสี (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      4 . เด็กหญิงปณิชา ครอบตะคุ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      5 . เด็กหญิงวรรณรษา ขุนราช (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      6 . เด็หญิงชนิสรา สมสา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . นายพร้อมพงศ์ บุญรอด (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      2 . เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่ำนิ่ม (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      3 . เด็กหญิงณัฐตะพร ทะทร้อย (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      4 . เด็กหญิงนฤมล ปาดจัก (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      5 . เด็กหญิงมนฑกานต์ ทะสร้อย (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      6 . เด็กหญิงรินรดา เทียนเหลือ (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional