ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวปวีณา เมฆทับ (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      2 . เด็กชายภูริวัฒน์ เกตุปั้น (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวหฤทชญา ศิริสุวรรณ (ราษฎร์เจริญ)
      2 . เด็กชายธีรเดช บุญคง (ราษฎร์เจริญ)

วังทอง 1

      1 . นางสาวเบญจมาศ ใจวัง (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . เด็กชายสุเมธัส จันทะคุณ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)

วังทอง 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 3

      1 . นางสุภาพร สุริยะลังกา (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . เด็กชายทศพร ใจสมัคร (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นางสมพร แปลงวงศ์ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . เด็กชายธนพล บุญเพ็ชร (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . นายสุราษฎร์ ใจขัน (บ้านเจริญผล)
      2 . เด็กชายไตรวิชญ์ บัวแก้ว (บ้านเจริญผล)

เนินมะปราง 1

      1 . นายชัชพงศ์ กมลรัตน์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . นายณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ (บ้านหนองขมิ้น)
      2 . เด็กชายอภิชาติ จริยไพบูลย์ (บ้านหนองขมิ้น)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional