ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวศิริวรรณ พงศ์ศรี (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . เด็กหญิงสุภาวิดา สกุลงาม (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายอรัญ หมวกอินทร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กหญิงพัชรี โคกทอง (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      2 . เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงห์สอน (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . นางสาว สมหญิง ขวัญอ่อน (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)
      2 . เด็กหญิง เยาวมาลย์ เทพสุวรรณ (โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น)

วังทอง 3

      1 . นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็ก (โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504))
      2 . เด็กหญิงเณศรา มงคลพันธ์ (โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504))

วังทอง 4

      1 . นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . เด็กหญิงวิยดา แซ่ตั้ง (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . นางสาวสุภารักษ์ จิณะกับ (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      2 . เด็กหญิงขวัญข้าว ทองอิ่ม (โรงเรียนบ้านหนองพระ)

เนินมะปราง 1

      1 . นางจอมจันทร์ ทองเพ็ชร (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      2 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวจิราพร ผลสุด (บ้านผาท่าพล)
      2 . เด็กหญิงพลอยรุ้ง เทียนพิมาย (บ้านผาท่าพล)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional