ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . เด็กชายปรานต์ปกรณ์ เทียนสมจิตร (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กชายศุภโชค ไชยราช (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายอรัญ หมวกอินทร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กชายจิรธณัฐ ฉ่ำบุตร (โรงเรียนศึกษาลัย)
      3 . เด็กชายชยพล ทับทิมทอง (โรงเรียนศึกษาลัย)
      4 . เด็กชายธีรเดช บุญคง (โรงเรียนราษฏร์เจริญ)
      5 . เด็กชายพงศกร อินทร์ขำวงค์ (โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม)

วังทอง 1

      1 . นางสาววรวรรณ ลือชา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . เด็กชายปรินทร คำเขียว (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      3 . เด็กชายพชรพล ภาษี (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      4 . เด็กชายสิทธินนท์ สีฟอง (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      5 . เด็กชายสุเมธัส จันทะคุณ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)

วังทอง 2

      1 . ด.ช.จิรวัฒน์ สุชานนท์ (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      2 . ด.ช.ปฐพี ทับทิม (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      3 . ด.ช.ปรเมศวร์ ขันตรีมิตร (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      4 . ด.ช.พรพิรุณ กำมาทอง (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      5 . นายสำรวย ยังนา (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)

วังทอง 3

      1 . นางสุภาพร สุริยะลังกา (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . เด็กชายจักรรินทร์ จันทร์สุข (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      3 . เด็กชายทศพร ใจสมัคร (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      4 . เด็กชายศุกลวัฒน์ ชะนะบัว (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      5 . เด็กชายอารักษ์ ผาสุก (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นางธิดารัตน์ ขำสาธร (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . เด็กชายทินกร เทพาเสน (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      3 . เด็กชายธนพล บุญเพ็ชร (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      4 . เด็กชายนภดล ดีมั่น (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      5 . เด็กชายนิรันดร์ ฉิมมาทอง (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . ด.ช.ชัยภัทร หลากจิตต์ (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      2 . นายปัญญา นุชรุ่งเรือง (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      3 . เด็กชายณัฐวัตร จารุเพ็ง (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      4 . เด็กชายพีรศักดิ์ ศรีทัด (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      5 . เด็กชายเจษฏา เสือสะเดา (โรงเรียนบ้านสะเดา)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวสรีรัตน์ ขอบเงิน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . เด็กชายจักรานนท์ หล้ามาชน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      3 . เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      4 . เด็กชายพลภัทร ขุนราช (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      5 . เด็กชายสมิตร บริบูรณ์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      2 . เด็กชายธงชัย สังสีแก้ว (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      3 . เด็กชายสุธี ทองศักดิ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      4 . เด็กชายอชิตะ ศรฤทธิ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      5 . เด็กชายอติรุจ โคดคำ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional