ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . ด.ญ.อมรวรรณ สมานโสต (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กหญิงนภัศรา ชาชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กหญิงนัฐณิญา ชาชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายอรัญ หมวกอินทร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กหญิงชนิภรณ์ ตรีประดับ (โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม)
      3 . เด็กหญิงชลธิชา พลอยระย้า (ประชาสรรค์วิทยา)
      4 . เด็กหญิงพัชรี โคกทอง (โรงเรียนศึกษาลัย)
      5 . เด็กหญิงอารดา กลัดเนินกุ่ม (โรงเรียนท่ามะขาม)

วังทอง 1

      1 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      2 . เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงห์สอน (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      3 . เด็กหญิงนริศรา จือชัย (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      4 . เด็กหญิงปาปาพิว (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      5 . เด็กหญิงศศิวิมล สาดา (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . ด.ญ.กุลภรณ์ ตุลาชัย (โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2)
      2 . ด.ญ.นิพาดา ฤทธิ์เดช (โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2)
      3 . ด.ญ.พรรณนารา ลำตาล (โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2)
      4 . ด.ญ.ลักษิกา พลคำมาก (โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2)
      5 . นายอนุวัฒน์ ทัศบุตร (โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2)

วังทอง 3

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 4

      1 . นายบุญญฤทธิ์ อุตทา (โรงเรียนบ้านดินทอง)
      2 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยกุล (โรงเรียนบ้านดินทอง)
      3 . เด็กหญิงดวงกมล สีชมพู (โรงเรียนบ้านดินทอง)
      4 . เด็กหญิงปณิตา จันทะบุตร (โรงเรียนบ้านดินทอง)
      5 . เด็กหญิงภาศิณี เนตรสุนทร (โรงเรียนบ้านดินทอง)

วังทอง 5

      1 . ด.ญ.ญาณินท์ โสวัตร์ (บ้านเข็ก)
      2 . นางสาวกาญจนา พานทอง (บ้านเข็ก)
      3 . เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เพ็งบ้านไร่ (บ้านเข็ก)
      4 . เด็กหญิงวราวรรณ จาดยางโทน (บ้านเข็ก)
      5 . เด็กหญิงวันสิริ หวยสูงเนิน (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นายกานจ์ เกตุภันฑ์ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      2 . เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      3 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      4 . เด็กหญิงปิยะมา สุวรรณกรึก (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      5 . เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พุ่มเผย (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)

เนินมะปราง 2

      1 . นายมนตรี พุกอิ่ม (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      2 . นายมนตรี พุกอิ่ม (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      3 . เด็กหญิงฉัตรธิดา ปาดจัก (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      4 . เด็กหญิงณัฏธิดา จันทร์สงเคราะห์ (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      5 . เด็กหญิงทัดดาว สุระภี (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      6 . เด็กหญิงพศิกา สีลา (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional