ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวธิดาพร พาอินทร์ (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      2 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัณภักตร์ (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      3 . เด็กหญิงบุญสิตา ก้อนชาวนา (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      4 . เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทไธสง (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      5 . เด็กหญิงวาสนา สุนทรชัย (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายรังสรรค์ มากจุ้ย (โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส)
      2 . เด็กหญิงจิราวัลย์ โตตี่ (โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส)
      3 . เด็กหญิงชนมน ขาวสะอาด (โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส)
      4 . เด็กหญิงภูมิรัตน์ ภูมิผล (โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส)
      5 . เด็กหญิงอภิชญา เมฆประดับ (โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส)

วังทอง 1

      1 . นายอรรถพล กล้าวิกรณ์ (โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี)
      2 . เด็กหญิงนภาภรณ์ คำมี (โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี)
      3 . เด็กหญิงปรัศนี ขาลอ่อน (โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี)
      4 . เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์ มาไชยนาม (โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี)
      5 . เด็กหญิงสาธิตา เลิศอุดม (โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี)

วังทอง 2

      1 . นางสาวศุภัสษร ผิวดี (บ้านตอเรือ)
      2 . นายวิทวัส ทองคำ (บ้านตอเรือ)
      3 . เด็กหญิงปิยนุช ยุคะลัง (บ้านตอเรือ)
      4 . เด็กหญิงลี แซ่วื่อ (บ้านตอเรือ)
      5 . เด็กหญิงเกวลิน โนราช (บ้านตอเรือ)

วังทอง 3

      1 . นางสาวณัฐณิชา พึ่งแก้ว (โรงเรียนบ้านวังพรม)
      2 . เด็กหญิงกชพรรณ ชาตินรินทร์ (โรงเรียนบ้านวังพรม)
      3 . เด็กหญิงชลธิชา เฟื่องเดช (โรงเรียนบ้านวังพรม)
      4 . เด็กหญิงพิชชาภา ชูชาวนา (โรงเรียนบ้านวังพรม)
      5 . เด็กหญิงสายสุดา พันจันทร์ (โรงเรียนบ้านวังพรม)

วังทอง 4

      1 . นางอังคณา วงศ์หล้า (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      2 . เด็กหญิงนิษฐกานต์ แก้วนพรัตน์ (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      3 . เด็กหญิงประภัสสร ตรีศาสตร์ (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      4 . เด็กหญิงปริญญาพร แสงขาว (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      5 . เด็กหญิงสุภานันท์ ม่วงมันดี (โรงเรียนสามัคคีธรรม)

วังทอง 5

      1 . นางสาวกาญจนา พานทอง (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กหญิงกัญญาวี พงษ์พานิช (บ้านเข็ก)
      3 . เด็กหญิงชนาพร อภิชัยเฉลิมวงศ์ (บ้านเข็ก)
      4 . เด็กหญิงวนิดา กองแสนแก้ว (บ้านเข็ก)
      5 . เด็กหญิงศุกุลรัตน์ ศิริบุตร (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวกนกพร อนันโต (บ้านใหม่สามัคคี)
      2 . นางสาวดาวราย เชื้อดี (บ้านใหม่สามัคคี)
      3 . เด็กหญิงวรรณภา พวงภู่ (บ้านใหม่สามัคคี)
      4 . เด็กหญิงวาสนา ปานตาดา (บ้านใหม่สามัคคี)
      5 . เด็กหญิงสุมินทร์ตรา หยวนแหยม (บ้านใหม่สามัคคี)

เนินมะปราง 2

      1 . นายสงกรานต์ กลมจันทร์ (โรงเรียนบ้านผารังหมี)
      2 . เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินศรีวอ (โรงเรียนบ้านผารังหมี)
      3 . เด็กหญิงฐิติกานต์ คอลแสง (โรงเรียนบ้านผารังหมี)
      4 . เด็กหญิงพิมพิชญา การะเกตุ (โรงเรียนบ้านผารังหมี)
      5 . เด็กหญิงไอรดา คาวไธสงค์ (โรงเรียนบ้านผารังหมี)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional