ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นายเสกสรรค์ บุญใจ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      2 . เด็กชายอภิสร ชมขำ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)

วังทอง 1

      1 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      2 . นายญาณภัทร รอดพ่าย (โรงเรียนบ้านนาพราน)

วังทอง 2

      1 . นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      2 . นายอดิศร เพ็งพาด (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))

วังทอง 3

      1 . นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . เด็กชายอชิรวัฒน์ สร้อยคำ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . นายณัฐนนท์ แย้มทับ (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กชายณัฐภูมิ ข่มอารมย์ (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นายภัทรชัย แสงทอง (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . ว่าทีพันตรีธีรพันธ์ุ แสนบุญเลิง (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . นายณัฐพล ศรีเมฆ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      2 . นายพีระพล เทศเอม (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional