ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวณัฐินี แก้ววิเชียร (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      2 . เด็กหญิงจิราวรรณ จำปานิล (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)

วังทอง 1

      1 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      2 . เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . นางสาวนันท์นภัส อมดวง (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      2 . เด็กหญิงลดาวัลย์ เจริญชัย (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)

วังทอง 3

      1 . นางสาวธัญญาศิริ ภูมิชัย (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . เด็กหญิงธันย์ชนก อยู่อิน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นายสิรวิชญ์์​ แก้วหายเคราะห์​ (โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​)
      2 . เด็ก​หญิง​ภิมลวรรณ​ กัดแก้ว (โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​)

วังทอง 5

      1 . นายณัฐนนท์ แย้มทับ (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ภัทรศิริวานิช (โรงเรียนบ้านชมภู)
      2 . เด็กหญิงสุชาดา ล่าพเยาว์ (โรงเรียนบ้านชมภู)

เนินมะปราง 2

      1 . นายพร้อมพงศ์ บุญรอด (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      2 . เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์สงเคราะห์ (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional