ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 2

      1 . นายมรกต ศรีสมยศ (โรงเรียนบ้านปากยาง)
      2 . เด็กหญิงลลิตวดี แรแก (โรงเรียนบ้านปากยาง)

วังทอง 3

      1 . เด็กหญิงสุภาวรรณ รวมญาติ (โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . เด็กหญิงนุชนารถ พุทธวงศ์ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . นางสาวชิดชนก ไชยงามเมือง (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวลลินตา พันธากูล (บ้านวังขวัญ)
      2 . นางสาวเนตรนภา กันหา (บ้านวังขวัญ)

เนินมะปราง 2

      1 . นายแรงชัย จุ้ยด้วง (โรงเรียนบ้านเขาดิน)
      2 . เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บริบูรณ์ (โรงเรียนบ้านเขาดิน)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional