ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นางสาวฐิติรัตน์ สืบพันธ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      2 . เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . ด.ญ.อภิญญา นวลพุ่ม (โรงเรียนห้วยพลู)
      2 . นายศรัณย์พัชร เชาวนะ (โรงเรียนห้วยพลู)

วังทอง 3

      1 . นางสรัญญา มั่นเมือง (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . เด็กหญิงกาญจนาวรรณ ฉายะพงศ์ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ จอยพุก (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวจุฑามาศ คำคลองแก้ว (บ้านวังขวัญ)
      2 . เด็กหญิงรัตนาวดี สว่างศรี (บ้านวังขวัญ)

เนินมะปราง 2

      1 . ด.ญ นิชาภา ทรัพย์ถนอม (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      2 . นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional