ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นางสาวชนิดา โพธิ์เจริญ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      2 . เด็กหญิงธัญวรัฒม์ พรหมอินทร์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . นางสาวรัตนาพร ดอกกะฐิน (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      2 . เด็กหญิงจิรชญา จันดา (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)

วังทอง 3

      1 . ด.ญ.กาญจนาวรรณ ฉายะพงษ์ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . นางสรัญญา มั่นเมือง (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นายธนรินทร์ โอชะ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวนันทิชา พรมจันทร์ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      2 . เด็กหญิงธนัชชา สอนอ่อน (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)

เนินมะปราง 2

      1 . นายวิมัจ จันทะไพร (บ้านผาท่าพล)
      2 . เด็กหญิงหนึ่งฤทัย นฤพาน (บ้านผาท่าพล)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional