ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . เด็กชายชยุตพงศ์ จันทร (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      3 . เด็กชายนพเกล้า บุญช่วย (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      4 . เด็กชายอนุวัต อยู่วัฒนา (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      5 . เด็กชายเกรียงไกร แก้วบางทราย (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      2 . เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเปีย (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      3 . เด็กชายปัณณวิชญ์ วดีศิริศักดิ์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      4 . เด็กชายอภิสร ชมขำ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      5 . เด็กชายอาทิตย์ จูบ้านไร่ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)

วังทอง 1

      1 . เด็กชายจักรกฤษ มีช้อย (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      2 . เด็กชายศรพิพัฒน์ ขัดติวงศ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      3 . เด็กชายศุภสิทธิ์ ดวงอุดมทรัพย์ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      4 . เด็กชายเพชรรัตน์ สุดใจ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      5 . เด็กชายไพสิฐ ชวนชม (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)

วังทอง 2

      1 . ด.ช.นัฐพร ทองใบ (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      2 . ด.ช.ภัทรกร สร้อยมี (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      3 . ด.ช.ภัทรพล สุขสมสุข (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      4 . ด.ช.รัฐภูมิ กิ่งกาหลง (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)
      5 . นายสำรวย ยังนา (โรงเรียนบ้านเขาน้อย)

วังทอง 3

      1 . นางวรรณา เขมดำรง (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      2 . เด็กชายจตุพล จันทร์เจริญ (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      3 . เด็กชายภานุกร นิเวศนา (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      4 . เด็กชายรณสิทธิ กล่อมกระมล (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      5 . เด็กชายโชคอนันต์ เสือแพร (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)

วังทอง 4

      1 . นางสาวทิพาชา นวลหลง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . นายกรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . นายสุภวัฒน์ กันชัยยา (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . เด็กชายณัฐวุฒิ ยิ้มเกิด (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . เด็กชายศุภากรณ์ ยิ้มเกิด (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาวอมรรัตน์ สามโพธิ์ศรี (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กชายจิรทีปต์ ทัศนกาลจน์ (บ้านเข็ก)
      3 . เด็กชายภูธเนศ ทองใบ (บ้านเข็ก)
      4 . เด็กชายภูมินทร์ ดำรงกระโทก (บ้านเข็ก)
      5 . เด็กชายไกรวิชญ์ พงษ์พานิช (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวปวีณา ฉายศรี (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      2 . นางสาวอารียา ม่วงคำ (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      3 . เด็กชายธาวิน พูลสุข (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      4 . เด็กชายปิยวัฒน์ คำเกษ (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      5 . เด็กชายภานุวัตน์ ไพรงาม (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)

เนินมะปราง 2

      1 . นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ (บ้านเนินมะปราง)
      2 . เด็กชายปรมะ รักษ์กระโทก (บ้านเนินมะปราง)
      3 . เด็กชายวรเมธ รูปโฉม (บ้านเนินมะปราง)
      4 . เด็กชายสุระพัศ นามวงศ์ (บ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional