ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวณัฐินี แก้ววิเชียร (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      3 . นายปุณภัท จอยวงษ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      4 . เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      5 . เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      2 . นายญาณภัทร รอดพ่าย (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      3 . นายธีรภัทร ขุนตาวงษ์ (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      4 . เด็กชายนรภัทร สีบุ (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      5 . เด็กชายปัณณทัต การด (โรงเรียนบ้านนาพราน)

วังทอง 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 3

      1 . นางสาวจันทิมา บุญเปรื่อง (โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504))
      2 . เด็กชายชัยอนันท์ ขุนทอง (โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504))
      3 . เด็กชายนรวีร์ อนุเครือ (โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504))
      4 . เด็กชายวงศ์วาน ฤทธิ์แก้ว (โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504))
      5 . เด็กชายสยุมพร สุดสังข์ (โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504))

วังทอง 4

      1 . ด.ช.อชิรวัฒน์ สร้อยคำ (วัดท่าหมื่นราม)
      2 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      3 . เด็กชายภัทรภูมิ หงษ์เวียงจันทร์ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      4 . เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแก้ว (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      5 . เด็กชายวีรภัทร สงวน (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . ด.ช.นิพิฐพนธ์ อินทร์สะอาด (บ้านเข็ก)
      2 . นางสาวจินตพร โนจักร (บ้านเข็ก)
      3 . เด็กชายณัฐพัฒน์ ประสงค์ (บ้านเข็ก)
      4 . เด็กชายณัฐภูมิ ข่มอารมณ์ (บ้านเข็ก)
      5 . เด็กชายวุฒิภัทร เหลืองอ่อน (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวพจนพร บั้งเงิน (บ้านวังขวัญ)
      2 . นายชัยวัฒน์ บัณฑิตย์รักษาพร (บ้านวังขวัญ)
      3 . นายณัฎฐกรณ์ ไชยสงค์ (บ้านวังขวัญ)
      4 . นายยศพร แก้วนึก (บ้านวังขวัญ)
      5 . เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสงค์ (บ้านวังขวัญ)

เนินมะปราง 2

      1 . ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      2 . ด.ช.ธนวัฒน์ เอี่ยมสอาด (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      3 . ด.ช.พีรเดช บุญอ้น (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      4 . นายณัฐพล ศรีเมฆ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      5 . นายพีระพล เทศเอม (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional