ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . ด.ญ.ชนิดา โพธิ์เจริญ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชากูล))
      2 . นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . เด็กหญิงกันยากร มากทรัพย์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กหญิงรัตนากร ไชยรักษ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กหญิงวรกานต์ สุขเฉลิม (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . นางสาววชิรญาณ์ มีกันหา (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      2 . นายเฉลิมพล พรมวังขวา (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      3 . เด็กหญิงกรวินท์ ตีอิน (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      4 . เด็กหญิงดวงรัตน์ จันทร (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      5 . เด็กหญิงนัฐธิณี ดีธงทอง (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)

วังทอง 2

      1 . ด.ญ.ปริชญา จำปา (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
      2 . ด.ญ.พุทธินันท์ สุขเมือง (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
      3 . ด.ญ.วันวิสา นันทา (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
      4 . ด.ญ.วิภาดา ซื่อตรง (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
      5 . นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)

วังทอง 3

      1 . นางวรรณา เขมดำรง (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      2 . นางสาวแพรวา สินธุ์ชัย (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      3 . เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      4 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      5 . เด็กหญิงวรดา หลี่ (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)

วังทอง 4

      1 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . เด็กหญิงจันทรวิมล รสหอม (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      3 . เด็กหญิงชยาภา ฮวดกระโทก (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      4 . เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      5 . เด็กหญิงนุชนารถ พุทธวงศ์ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . นางสาวสุภารัตน์ คำมูลตา (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย (บ้านเข็ก)
      3 . เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน (บ้านเข็ก)
      4 . เด็กหญิงรัตติการณ์ เศษท้าว (บ้านเข็ก)
      5 . เด็กหญิงศศิวรรณ ทองพูล (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . ด.ญ.วนิดา ธรรมชาติ (บ้านวังขวัญ)
      2 . นางสาวชณิชา ที่บ้านบ่อ (บ้านวังขวัญ)
      3 . นางสาววัชชิราภรณ์ โพธิ์คา (บ้านวังขวัญ)
      4 . เด็กหญิงสมหญิง จันทร์ทรง (บ้านวังขวัญ)
      5 . เด็กหญิงหฤทัย แสงสาย (บ้านวังขวัญ)

เนินมะปราง 2

      1 . นายพิทักษ์พงศ์ หมื่นจันทร์ (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      2 . เด็กหญิงดาวนิล พรมทา (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      3 . เด็กหญิงวรัญญา คำสังวาลย์ (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      4 . เด็กหญิงสุพิชฌา ประดับบุตร (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      5 . เด็กหญิงอิสริยา คำสังวาลย์ (บ้านพัฒนาดงน้อย)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional