ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . เด็กชายคิมหรรษ์ แก้วนนท์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . เด็กชายจตุภัทร สาระขวัญ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กชายชนาธิป ใยลำยวง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กชายนครินทร์ เพ็ญสุภา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . นายดนุสรณ์ แท่งทอง (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      2 . นายทองสุข เทียมราช (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      3 . นายพัชรพง คงสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      4 . เด็กชายธนพล คงสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      5 . เด็กชายพิษณุ พลอยเลิศ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)

วังทอง 2

      1 . นายชญาณัฐ ศรีทอง (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      2 . นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      3 . นายอดิศร เพ็งพาด (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      4 . นายแจ้งวัฒนะ หุ่นฉัตร (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      5 . เด็กชายบัณฑิต ท้ายนาค (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))

วังทอง 3

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 4

      1 . ด.ช.ธีระวัฒน์ สวัสดิเกิด (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      3 . เด็กชายภัทรภูมิ หงษ์เวียงจันทร์ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      4 . เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแก้ว (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      5 . เด็กชายวิทวัส เอมชาวนา (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

เนินมะปราง 1

      1 . นายอิทธิมนต์ ทาทอง (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      2 . เด็กชายดนู อำภัย (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      3 . เด็กชายนันทกร ใจสมัคร (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      4 . เด็กชายปราโมทย์ ปิ่นดี (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      5 . เด็กชายอดิเทพ โพธิรัมย์ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)

เนินมะปราง 2

      1 . ด.ช นนทกาญจน์ หลงขาว (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      2 . ด.ช ปริญญา อินนวล (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      3 . นางสาวทาริกา นนทพัฒน์ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      4 . นายธนากร แสงทอง (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      5 . นายธราเทพ มะลิซ้อน (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional