ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวศิริวรรณ พงศ์ศรี (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . เด็กชายปรเมศร์ จันทะไพร (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายอนุชา สุวรรณนำปน (วัดบางกระทุ่ม)
      2 . เด็กชายณพชร คำเรืองศรี (วัดบางกระทุ่ม)

วังทอง 1

      1 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      2 . เด็กชายชยากร แห้วเพ็ชร์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . ด.ช.รัชชานนท์ พรมมาอินทร์ (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
      2 . นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน (โรงเรียนบ้านท่าข้าม)

วังทอง 3

      1 . เด็กชายนครินทร์ คำโม (โรงเรียนบึงราชนก)

วังทอง 4

      1 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . เด็กชายนพวินท์ แก้วบัวดี (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วง (บ้านเจริญผล)
      2 . เด็กชายจักรกฤษณ์ ไวยธัญการ (บ้านเจริญผล)

เนินมะปราง 1

      1 . ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ภัทรศิริวานิช (โรงเรียนบ้านชมภู)
      2 . เด็กชายชนากร รักษ์สุจริต (โรงเรียนบ้านชมภู)

เนินมะปราง 2

      1 . เด็กชายธีระนิษฐ์ ศรีแก้วเลิศสกุล (โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น)
      2 . นายณัฐนนท์ หลิ่งเลย (โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional