ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวปวีณา เมฆทับ (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      2 . เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทไธสง (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)

บางกระทุ่ม 2

      1 . ด.ญ.อิษรา โพธิ์นวม (โรงเรียนราษฎร์ดำริ)
      2 . นางสาวปิยนุช อินทร์ธนู (โรงเรียนราษฎร์ดำริ)

วังทอง 1

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 2

      1 . นายวิทวัส ทองคำ (บ้านตอเรือ)
      2 . เด็กหญิงสุชาวดี เป้าอาสา (บ้านตอเรือ)

วังทอง 3

      1 . นางสรัญญา มั่นเมือง (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . เด็กหญิงสุกัญญา จิตรอมร (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นางมะลิวัลย์ คำเที่ยง (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . เด็กหญิงสรินทร์รัตน์ พลอยกระโทก (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . ด.ญ.เพ็ญพรรษา จันทร์สิงห์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวกมลชนก ศรีสุนทร (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ลิสสีมา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . นายอภิชิต วรรณะวงค์ (บ้านพุกระโดน)
      2 . เด็กหญิงปัญญ์นภัส ภักดีสุวรรณ์ (บ้านพุกระโดน)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional