ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวศิริวรรณ พงศ์ศรี (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . เด็กชายกุลธวัช ทองเทียน (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . ว่าที่ ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กชายภัคพงศ์ จิ๋วน๊อต (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      2 . เด็กชายธนากร ฤิทธิ์ศักดิ์ (โรงเรียนบ้านนาพราน)

วังทอง 2

      1 . นางสาวเพ็ญพิชชา คำพันธ์ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      2 . เด็กชายธนกร เอี่ยมชาวนา (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)

วังทอง 3

      1 . เด็กชายณัฐพล อ่อนดี (โรงเรียนบึงราชนก)

วังทอง 4

      1 . นายธนพงษ์ มณฑาทิพย์ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . เด็กชายสุรเดช คุณคำ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วง (บ้านเจริญผล)
      2 . เด็กชายณัฐภัทร พุทธายะ (บ้านเจริญผล)

เนินมะปราง 1

      1 . ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ภัทรศิริวานิช (โรงเรียนบ้านชมภู)
      2 . เด็กชายชนากร รักษ์สุจริต (โรงเรียนบ้านชมภู)

เนินมะปราง 2

      1 . นายอภิชิต วรรณะวงค์ (บ้านพุกระโดน)
      2 . เด็กชายศุภณัฐ ชฎาจิตร (บ้านพุกระโดน)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional