ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวพรนิภา แก้วฑา (โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง)
      2 . นางสาวแรมจันทร์ ขำหรุ่น (โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง)
      3 . เด็กหญิงทิพย์วรา พานนิล (โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง)
      4 . เด็กหญิงธนกรณ์ ผิวเขียว (โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง)
      5 . เด็กหญิงอัมพวา คล้ายสุบิน (โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      2 . เด็กหญิงจิราพร ทั่วสูงเนิน (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      3 . เด็กหญิงมะลิวัลย์ ปานอ่วม (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      4 . เด็กหญิงรุ่งนภา เที่ยงพร (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      5 . เด็กหญิงศศิภา พรมแพร (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)

วังทอง 1

      1 . ด.ญ.นันท์นภัส สายบุญเรือง (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . ด.ญ.ปัทมพร คำเขียว (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      3 . ด.ญ.วิมลสิริ เอี่ยมสวัสดิ์ (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      4 . นางสาวคงขวัญ โทลา (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      5 . นางสาวชนิตา อักษร (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)

วังทอง 2

      1 . นายบุญเสริม บัวคง (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      2 . เด็กหญิงพัชรี กลิ่นสุคนธ์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      3 . เด็กหญิงหทัยภัทร บุญประสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      4 . เด็กหญิงเยาวดี ดีอินทร์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)

วังทอง 3

      1 . นางสาวรุ่งฤดี กองแดง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . เด็กหญิงปกแก้ว จันหอกลอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      3 . เด็กหญิงสุพรรษา เอี่ยมแจง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      4 . เด็กหญิงสุมาลี เอี่ยมแจง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      5 . เด็กหญิงอารดา มูฮัมหมัด (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นางสาวทิพาชา นวลหลง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . นายกรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . เด็กหญิงฐิติการต์ บัวจอม (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . เด็กหญิงบัณฑิตา กันฟัก (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . เด็กหญิงสิริกัญญา พลรบ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาวอมรรัตน์ สามโพธิ์ศรี (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กหญิงณัชญา ภักดี (บ้านเข็ก)
      3 . เด็กหญิงพรพิมล นุชเฉย (บ้านเข็ก)
      4 . เด็กหญิงมณฑาทิพย์ โรจน์บุญถึง (บ้านเข็ก)
      5 . เด็กหญิงศิรินภา นามบุญลือ (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวพัชณิดา ขุนณรงค์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . นางสาวเบญจวรรณ สังข์เดช (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      3 . เด็กหญิงณัฏฐณิชา น้อยสี (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      4 . เด็กหญิงณิชาภัทร อุกอาจ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      5 . เด็กหญิงปิญาภัทร กำลังประสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวณัฏฐณิชา สมใจ (บ้านผาท่าพล)
      2 . นางสาวธัญญาภา เข้มแก้ว (บ้านผาท่าพล)
      3 . เด็กหญิงชัญญานุช สอนศาสตร์ (บ้านผาท่าพล)
      4 . เด็กหญิงธิดารัตน์ ขัดเกลา (บ้านผาท่าพล)
      5 . เด็กหญิงนันทิดา รักพงษ์ (บ้านผาท่าพล)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional