ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางภัทธิรา คล้ายพร้อม (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กชายทินภัทร แสนลา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      6 . เด็กชายนวมินทร์ ศรีผ่อง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      7 . เด็กชายปุญญพัฒน์ พ่วงชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      8 . เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      9 . เด็กชายรพัภัทร พรหมรักษ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      10 . เด็กชายวันเฉลิม สุทธิพันธ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      11 . เด็กชายสิขเรศวร์ นาคอัง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      12 . เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายอรรถกร สามารถ (ราษฎร์เจริญ)
      2 . เด็กชายจรณินท์ เทแก้ว (ราษฎร์เจริญ)
      3 . เด็กชายชุติพนธ์ รุ่งแจ้ง (ราษฎร์เจริญ)
      4 . เด็กชายธนวัฒน์ โตมา (ราษฎร์เจริญ)
      5 . เด็กชายธีรเดช บุญคง (ราษฎร์เจริญ)
      6 . เด็กชายภัทรดนัย กลิ่นแย้ม (ราษฎร์เจริญ)
      7 . เด็กชายวชิรวิทย์ มากสลุด (ราษฎร์เจริญ)
      8 . เด็กชายวรภพ ภิญโญสูงเนิน (ราษฎร์เจริญ)
      9 . เด็กชายศิวัช ศรีปาน (ราษฎร์เจริญ)
      10 . เด็กชายอชิระ วนกาวี (ราษฎร์เจริญ)
      11 . เด็กชายอรุณ รุ่งแจ้ง (ราษฎร์เจริญ)
      12 . เด็กชายอัฑพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ (ราษฎร์เจริญ)

วังทอง 1

      1 . นายทองสุข เทียมราช (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      2 . เด็กชายจิรภาส จันทร (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      3 . เด็กชายชนะพล จันทาบ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      4 . เด็กชายตะวันฉาย โชติกมาศ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      5 . เด็กชายธนพล คงสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      6 . เด็กชายธันวา อ่ำเกิด (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      7 . เด็กชายนัทธวัฒน์ ทองจันทร์ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      8 . เด็กชายประทีป มูระคา (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      9 . เด็กชายพิรพงษ์ มุจพันธ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      10 . เด็กชายพิษณุ เลิศพลอย (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      11 . เด็กชายพีระเดช ตาลสอน (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      12 . เด็กชายพุฒินันท์ ประสม (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      13 . เด็กชายวรวิทย์ แสงศรี (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      14 . เด็กชายวัชรพล สุพรรณสาร (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      15 . เด็กชายวุฒิศักดิ์ มีกันหา (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      16 . เด็กชายอดิเทพ หลักหาญ (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)

วังทอง 2

      1 . นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      2 . นายณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      3 . นายสราวุฒิ คงนุ่น (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      4 . เด็กชายณัฏฐากร ด้วงไพร (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      5 . เด็กชายณัฐนัย คำนวนถ้อย (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      6 . เด็กชายดิศรณ์ ตั้งใจ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      7 . เด็กชายพรพิพัฒน์ จั่นสา (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      8 . เด็กชายมนัสวินท์ ทรัพย์ประเสริฐ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      9 . เด็กชายรัชชานนท์ มายัง (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      10 . เด็กชายวิทย์ธวัฒ เชียงฉ่ำ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      11 . เด็กชายศุภณัฐ ยอดคง (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      12 . เด็กชายสุรเดช เสนาคำ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))

วังทอง 3

      1 . นายพีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . เด็กชายกติกรณ์ น้องน้อย (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      3 . เด็กชายจตุรภัทร คำยอด (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      4 . เด็กชายจักรรินทร์ จันทร์สุข (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      5 . เด็กชายจิรายุ ช้างพินิจ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      6 . เด็กชายณภัทร ทองกวาด (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      7 . เด็กชายทศพร ใจสมัคร (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      8 . เด็กชายภูตะวัน พุ่มโมลี (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      9 . เด็กชายศุกลวัฒน์ ชะนะบัว (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      10 . เด็กชายศุภโชค เป่าวิชา (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      11 . เด็กชายอารักษ์ ผาสุข (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      12 . เด็กชายเราะฮ์มัต พรหมเมศร์ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . ด.ช.กมลทัต สาขุนทด (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . ด.ช.จิรณัฐ จันทร์ส่งสิงห์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . ด.ช.ธนโชติ สาที (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . ด.ช.บุณยวีร์ ป้อมสมบูรณ์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . ด.ช.บูรพา สนธิโพธิ์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . ด.ช.วิวัฒน์ ว่าวสูงเนิน (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . ด.ช.ศุภกร เผือกโฉลง (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      8 . ด.ช.สรธร ทับเชียงทอง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . ด.ช.สุรศักดิ์ อ่ำบางกระทุ่ม (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      10 . ด.ช.อนุวัฒน์ ขุนบุรี (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . ด.ช.เกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ (โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง)
      12 . นายกิตติ อุทก (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      13 . นายธนรินทร์ โอชะ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      14 . นายสาธิต ทองศรี (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาวพรรษา เผ่าคนชม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      2 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      3 . นายสมพงษ์ คงถนอม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      4 . เด็กชายจอดาดา - (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      5 . เด็กชายจีรทิปต์ ทัศนกาลจน์ (โรงเรียนบ้านเข็ก)
      6 . เด็กชายชัยพัชร์ แสงอ่วม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      7 . เด็กชายญาณเดช ชัยโย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      8 . เด็กชายณัฐวุฒิ ชะมังกลาง (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      9 . เด็กชายธรรมรัตน์ จันทนา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      10 . เด็กชายนราเทพ ทองสุข (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      11 . เด็กชายนัทธวัฒน์ นาคงาม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      12 . เด็กชายนิพัฒน์ ขำแก้ว (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      13 . เด็กชายพิพัฒน์ นามบุญลือ (โรงเรียนบ้านเข็ก)
      14 . เด็กชายภัทรพล คดมาก (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      15 . เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญอ้น (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)

เนินมะปราง 1

      1 . นายชัชพงศ์ กมลรัตน์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . นายชัชยศ อู่แสนขันธ์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      3 . เด็กชายกัณพัฒน์ แพงโสภา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      4 . เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      5 . เด็กชายณัฐพล ทองโคต (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      6 . เด็กชายณัฐวัฒน์ สานนท์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      7 . เด็กชายณัฐวุฒ พิมโพพันธ์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      8 . เด็กชายธนากร น้อมหนู (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      9 . เด็กชายปกรณ์ มาดี (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      10 . เด็กชายภาณุวัตน์ ภิมา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      11 . เด็กชายสมิตร บริบูรณ์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      12 . เด็กชายอชินันท์ ผาโคตร (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      2 . นายพิสิษฐ์ มาลา (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      3 . นายวัฒนา นันทะกุล (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      4 . นายศุภชัย แดนดงเมือง (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      5 . เด็กชายณภัทร เอมสวรรค์ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      6 . เด็กชายณัฐพงษ์ ค้อมสิงห์ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      7 . เด็กชายธงชัย สังสีแก้ว (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      8 . เด็กชายปฏิพล เชื้อบุญมี (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      9 . เด็กชายปณิธาน ชัยวิญญา (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      10 . เด็กชายปรฤทธิ์ ถนาวร (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      11 . เด็กชายพิชรัตน์ คัชมาตย์ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      12 . เด็กชายมงคล เขียวแฉล้ม (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      13 . เด็กชายศุกลวัฒน์ ถนาวร (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      14 . เด็กชายสงกรานต์ รักกระโทก (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      15 . เด็กชายอชิตะ ศรฤทธิ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      16 . เด็กชายอติรุจ โคดคำ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional