ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางภัทธิรา คล้ายพร้อม (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . เด็กหญิงกรองแก้ว จันทวงษ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กหญิงณัฐญา สมานโส (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      6 . เด็กหญิงนภาวดี เกิดแก้ว (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      7 . เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ผันวิลัย (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      8 . เด็กหญิงศรัญยา เจิมจันทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      9 . เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนอุเบกขา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      10 . เด็กหญิงสุภัคตรา เตชา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      11 . เด็กหญิงหนึ่งณภัทร บุญชาวนา (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      12 . เด็กหญิงอมรวรรณ สมานโส (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายอรัญ หมวกอินทร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กหญิงกชกร มณีท่าโพธิ์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      3 . เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชาวนา (โรงเรียนท่ามะขาม)
      4 . เด็กหญิงกัญญาพร สมมล (โรงเรียนศึกษาลัย)
      5 . เด็กหญิงณิชากร กลิ่นชาวนา (โรงเรียนศึกษาลัย)
      6 . เด็กหญิงประวิชญา หว่องเชนทร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      7 . เด็กหญิงปลธิชา พลอยระย้า (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      8 . เด็กหญิงพรรณิภา ลอยสุวรรณ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      9 . เด็กหญิงพิชญา จูชาวนา (โรงเรียนศึกษาลัย)
      10 . เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญชาวนา (โรงเรียนศึกษาลัย)
      11 . เด็กหญิงวรดา เรในไพร (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      12 . เด็กหญิงสุภาพร เลี่ยมมินพลู (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . นางสาวตันหยง นาคจรูญ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . นายถนอมพันธ์ ฝั้นจันทร์ตา (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)
      3 . เด็กหญิงกนกพร ทัศนา (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      4 . เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจสบาย (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      5 . เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)
      6 . เด็กหญิงญาณิศา จูชาวนา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      7 . เด็กหญิงดาริน (โรงเรียนบ้านป่าขนุน)
      8 . เด็กหญิงปาณิสรา สงวนสิน (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      9 . เด็กหญิงศศิประภา เหลือบแล (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      10 . เด็กหญิงสุวีรยา นวลจีน (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      11 . เด็กหญิงอมรวรรณ ปืนขุนทด (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      12 . เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)

วังทอง 2

      1 . นายนัฐพล เฟื่องเพียร (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      2 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกาะแก้ว (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      3 . เด็กหญิงณิศรา มาแจ้ง (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      4 . เด็กหญิงน้ำฝน อำไพพันธ์ (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      5 . เด็กหญิงนิภาธร แก้วเขียว (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      6 . เด็กหญิงปิยะดา อินทศร (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      7 . เด็กหญิงวลัยลักษณ์ นะรุนรัมย์ (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      8 . เด็กหญิงวิรัลพัชร ศรีสังปัด (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      9 . เด็กหญิงอภิชญา เผือกพันธ์ (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      10 . เด็กหญิงเอื้องวนา อำไพพันธ์ (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)

วังทอง 3

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 4

      1 . ด.ญ.จิรัชญา คชรินทร์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . ด.ญ.บุญยานุช มาเต (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . ด.ญ.ปริยา แจ้งชาวนา (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . ด.ญ.วรรณวิษา รางกระโทก (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . ด.ญ.วราภรณ์ บางนาชาด (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . ด.ญ.สุชาดา อินสุ่ม (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . ด.ญ.สโรชา สุขโชติ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      8 . ด.ญ.อภิณห์พร เพ็ชรแก้ว (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . ด.ญ.เปมิกา พลรบ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      10 . นางนงนุช พลธรรม (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . นายกิตติ อุทก (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาวพรรษา เผ่าคนชม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      2 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      3 . นายสมพงษ์ คงถนอม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      4 . เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมัย (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      5 . เด็กหญิงกสิณา อินทับ (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      6 . เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      7 . เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      8 . เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่ (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      9 . เด็กหญิงชลลดา หินแก่น (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      10 . เด็กหญิงธนธรณ์ ฉัตรไทย (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      11 . เด็กหญิงนภัสรา ผิววันดี (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      12 . เด็กหญิงนันทิตา ปานสรวง (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      13 . เด็กหญิงปนัดดา ไกรนารถ (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      14 . เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญมา (โรงเรียนบ้านคลองเมือง)
      15 . เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวณิชาดา โพตะกาว (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . นายพัชรพล รอดปันนา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      3 . เด็กหญิงกนกวรรณ ทองมั่น (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      4 . เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      5 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคตรหลักคำ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      6 . เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายหลอด (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      7 . เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ พรหมดี (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      8 . เด็กหญิงนันทิดา กบิลสิน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      9 . เด็กหญิงวิรากานต์ แพงมี (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      10 . เด็กหญิงวิลาวัลย์ กางถิ่น (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      11 . เด็กหญิงศิริวรรณ อัตพล (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      12 . เด็กหญิงสุรดา สีเสียน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . ด.ญ กวินตรา หินไธสง (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      2 . ด.ญ จิณณพัต แซ่เอียว (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      3 . ด.ญ ณัฎฐณิชา บุ้นประสิทธิชัย (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      4 . ด.ญ ณัฐกมล อาจบุ้ง (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      5 . ด.ญ ธัญพิชซา หลำพริ้ง (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      6 . ด.ญ นริศรา มานะ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      7 . ด.ญ พัชรภา จาดน้อย (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      8 . ด.ญ พัชรภา สีชมภู (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      9 . ด.ญ ภัทรนันท์ เงกสอพอ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      10 . ด.ญ สุกัญญาพร วันหรั่ง (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      11 . ด.ญ อรพรรณ กาญจนรุ่งเจริญ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      12 . ด.ญ อังคณา จันทรเรียน (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      13 . นางสาวทาริกา นนทพัฒน์ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      14 . นายพรพิทักษ์ แสงพระจันทร์ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional