ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางภัทธิรา คล้ายพร้อม (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นายชัยวุฒิ จันทวงษ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . นายศุภวิชญ์ พงษ์พานิช (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . นายอดิสร มีชื่อ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . นายอดิสรณ์ กึ่งวงค์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      6 . นายอนุชา แก้วมั่น (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      7 . นายเสกสรรค์ บุญใจ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      8 . เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ชาวด่านซ้าย (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      9 . เด็กชายพงศกร คัชมาตย์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      10 . เด็กชายรังสิมันต์ ปิ่นกระจาย (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      11 . เด็กชายศุภวัฒน์ โพธิ์เจริญ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      12 . เด็กชายอชิตพล ศรีคง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . ด.ช.ทรงพล วังคีรี (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      2 . ด.ช.ธนกร ป้านภูมิ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      3 . ด.ช.ภูวดล นะมิตร (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      4 . ด.ช.วิทยา จันทร์คูณ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      5 . ด.ช.สุพจน์ โทจำปา (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      6 . ด.ช.อภิสิทธิ์ เบ้าอาสา (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      7 . ด.ช.เกียรติศักดิ์ เกษาเเสง (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      8 . ด.ช.โชคดี เอื้องสัจจะ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      9 . นายณัฐพล จันแสน (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      10 . นายณัฐวุฒิ สุขเสน (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      11 . นายพัฒธพล ฤทธิ์ศักดิ์ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      12 . นายพีรพัฒน์ ทาแก้ว (โรงเรียนบ้านน้ำริน)

วังทอง 2

      1 . นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      2 . นายณัฐพงษ์ ด้วงไพร (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      3 . นายณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      4 . นายณัฐวุฒิ แป้นคล้าย (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      5 . นายสราวุฒิ คงนุ่น (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      6 . นายอดิศร เพ็งพาด (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      7 . นายแจ้งวัฒนะ หุ่นฉัตร (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      8 . เด็กชายกมลภพ จำรัส (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      9 . เด็กชายชญาณัฐ ศรีทอง (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      10 . เด็กชายธนเทพ เสือขัม (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      11 . เด็กชายบัณฑิต ท้ายนาค (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      12 . เด็กชายสุพศิน เหมราช (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))
      13 . เด็กชายอัฐพล ทองแฉ่ง (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง))

วังทอง 3

      1 . นายภูวิศ เหล็กขำ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . เด็กชายกิติพงษ์ ประเสริฐธรรม (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      3 . เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสะอาด (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      4 . เด็กชายบุญยกร รัศมี (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      5 . เด็กชายพีรพงษ์ จันทร์ประเทศ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      6 . เด็กชายพีรวิทญ์ สายเหง้า (พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12)
      7 . เด็กชายรัตนศักดิ์ บัวคำ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      8 . เด็กชายวิภพ เสือขำ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      9 . เด็กชายหฤพล ธรรมวรรณ์ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      10 . เด็กชายอภิวัฒน์ บัวลอย (พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร12)
      11 . เด็กชายอาชาวิน ผาสุข (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      12 . เด็กชายไกรสิทธิ์ คชดี (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . ด.ช.ธงชัย อุ่นอินทร์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . ด.ช.ธนกาญจน์ ศรีสุโพธิ์นารี (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . ด.ช.ธนสิทธิ์ เจริญสุข (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . ด.ช.ปาราเมฆ ยุรมาตร์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . ด.ช.รวีโรจน์ คงแสงศักดิ์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . ด.ช.วชิรวิชญ์ อ้นเกษ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . ด.ช.วรานนท์ สาขุนทด (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      8 . ด.ช.อรรถพล ดาดง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . ด.ช.เจษฎา ขาวเอี่ยม (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      10 . นายกิตติ อุทก (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . นายฐานิศร จิตปัญโญ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      12 . นายธนรินทร์ โอชะ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      13 . นายธีรภัทร พงษ์พรต (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      14 . นายนพดล เพ็งพันธ์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . ด.ช.กมลรัฐ เล็กกระโทก (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . ด.ช.กษิภัท พัทมณี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      3 . ด.ช.กันทรากร แก้วเกิด (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      4 . ด.ช.จีรภัทร อุ๋ยตระกูล (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . ด.ช.นฤชัย ไหลครบุรี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      6 . ด.ช.พงศพัก เนืองเสน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      7 . ด.ช.พานนิวัฒน์ รสจันทร์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      8 . ด.ช.พิษณุพงศ์ จักจังหรีด (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      9 . ด.ช.ภูรินทร์ ชัยโย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      10 . ด.ช.ภูวดล เสารี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      11 . ด.ช.สุพัฒน์ นกพ่วง (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      12 . ด.ช.ไตรวิทย์ งามกระโทก (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      13 . นายกรรชัย หุนกระโทก (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      14 . นายวัชระ มาลี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      15 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      16 . นายไพรทูล ปั้นแสง (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นายอภิรักษ์ ไทยพยัพ (บ้านวังขวัญ)
      2 . เด็กชายชญานิน บุญสะอาด (บ้านวังขวัญ)
      3 . เด็กชายชัยวัฒน์ บัณฑิตย์รักษาพร (บ้านวังขวัญ)
      4 . เด็กชายณัฎฐกรณ์ ไชยสงค์ (บ้านวังขวัญ)
      5 . เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสงค์ (บ้านวังขวัญ)
      6 . เด็กชายธนชัย ป่าเจือ (บ้านวังขวัญ)
      7 . เด็กชายยศพร แก้วนึก (บ้านวังขวัญ)
      8 . เด็กชายยศพัฒน์ สมสุข (บ้านวังขวัญ)
      9 . เด็กชายสมชาย เอี่ยมมา (บ้านวังขวัญ)
      10 . เด็กชายสิรภพ แสงสาย (บ้านวังขวัญ)
      11 . เด็กชายเจษฏาภรณ์ แก้วนึก (บ้านวังขวัญ)
      12 . เด็กชายเฉลิมชัย การกล้า (บ้านวังขวัญ)

เนินมะปราง 2

      1 . ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      2 . ด.ช.พีระพัฒน์ อนันตะศิริ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      3 . ด.ช.รัฐพล คำไพร (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      4 . นายจักรพรรดิ์ พรมราช (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      5 . นายชนะภูมิ อุ่นธง (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      6 . นายณัฐพล ศรีเมฆ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      7 . นายธนดล อาจวิชัย (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      8 . นายปณิธิ โพธิ์ศรี (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      9 . นายศุภณัฐ สอนจันทร์ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      10 . นายศุภวิชญ์ คงเทศ (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      11 . นายสนธยา พิมพ์เสนา (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
      12 . นายไชยกร ยศปัญญา (โรงเรียนบ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional